Jaargang 86 nummer 4 van 24 september 2022

Artikelen

Aandeelhoudersbescherming bij kapitaalverhoging: een rechtsvergelijkende en rechtseconomische benadering

T. Vos|p 122

Rechtspraak

Hof van Cassatie 7 april 2022

Burgerlijke rechtspleging – Taak van de rechter – Toepasselijke rechtsregels – Ambtshalve – Algemeen rechtsbeginsel – Schadevergoeding

p 137
Hof van Cassatie 5 april 2022

1. Huwelijksvermogensrecht – Ontbinding van het huwelijk door echtscheiding – Scheiding van goederen – Boedelbeschrijving – Verplichting tot eedaflegging – Valse eed – 2. Boedelbeschrijving – Stelsel van scheiding van goederen – a) Discussie over het eigendomsrecht op bepaalde goederen – b) Gebeurlijke onverdeeldheid – Opgaveplicht

met noot| p 137
Hof van Cassatie 17 maart 2022

Huwelijksvermogensrecht – Gemeenschapsstelsel – Vereffening-verdeling – Vergoedingsrekeningen – Vergoeding verschuldigd aan het eigen vermogen – Bewijs vermenging met gemeenschapsgeld

met noot| p 138
Hof van Cassatie 24 februari 2022

Burgerlijke rechtspleging – Conclusie – Stukken – Overlegging met laatste conclusie – Wering in geval van deloyaal procesgedrag

p 138
Hof van Cassatie 3 februari 2022

1. Schenking – Handgift op voorschot van erfdeel – Latere verklaring dat de gift buiten erfdeel wordt gedaan – Vormvrijheid – 2. Rechtsmiddelen – Burgerlijke zaken – Hoger beroep – Bevestiging van een onderzoeksmaatregel – Begrip – Appelrechter die een onderzoeksmaatregel bevestigt en een geschil dat niet de grondslag vormt van de onderzoeksmaatregel anders beoordeelt – Verwijzing naar de eerste rechter

met conclusie van eerste advocaat-generaal - R. Mortier| p 138
Hof van Cassatie 26 maart 2021

Beroepsgeheim – Schending van het beroepsgeheim – Rechtvaardiging en verschoning – Art. 458bis Sw. – Voorwaarden – Hulpverlener die zowel met de dader als het slachtoffer van een misdrijf contact heeft gehad

met conclusie van eerste advocaat-generaal - R. Mortier| p 143
Hof van Cassatie 19 januari 2021

Verduistering van activa – Heromschrijving tenlastelegging – Strafbare deelneming – Mededader – Conclusie

met noot van - K. Beirnaert| p 149
Hof van Cassatie 28 oktober 2019

Werkloosheid – Werkloosheidsuitkering – Bedrag – Samenwoning – Gevangenisverblijf – Onverschuldigde betaling – Terugvordering – Verplichting tot terugbetaling – Onrechtmatige daad – Schade

met noot| p 154
Raad van State 15 februari 2022

Raad van State – Vordering tot schorsing – Openbaar ambt – Loopbaan – Evaluatie – Vordering in eigen naam ingesteld door erkende vertrouwenspersoon – Hoedanigheid – Procesbevoegdheid

p 154
Hof van Beroep Gent 11 februari 2021

Vereffening en verdeling – Uitonverdeeldheidtreding – Onverdeeldheid – Bewijs – Geldsom – Verkoopprijs – Deelbaar karakter

p 155
Burgerlijke Rechtbank 5 mei 2022

Erfrecht – Testamentaire devolutie – Descendenten – Integrale onterving – Gevolg – Rechtspositie van de onterfde reservatair – Reserve in waarde – Samenstelling van de fictieve massa – Vordering tot vereffening van de nalatenschap

p 157
Vredegerecht Beveren 8 februari 2022

1. Eenzijdige verbintenis bestuurder – Faillissement vennootschap – Persoonlijke gehoudenheid – Schuldvergelijking – 2. Vormvereisten bewijs – Eenzijdige verbintenis tot betalen – Art. 1326 Oud BW – Begin van bewijs door geschrift

p 159