Vrijheid van onderwijs – Secundair onderwijs – Onderwijsdoelen – Eindtermen

Met arrest nr. 82/2022 van 16 juni 2022 vernietigt het Grondwettelijk Hof de artikelen 2, 3 en 4, alsook de bijlagen 1 tot 7, van het decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 12 februari 2021 betreffende de onderwijsdoelen voor de tweede en de derde graad van het secundair onderwijs en diverse andere verwante maatregelen. Volgens het Hof zijn de daarin vervatte eindtermen dermate omvangrijk en gedetailleerd, dat zij kenmerken vertonen van een volledig onderwijsprogramma, waardoor zij een fundamentele belemmering kunnen vormen voor de verwezenlijking van het eigen pedagogisch project van scholen. De bestreden eindtermen schenden artikel 24, ยงย 1, van de Grondwet, dat de inrichtende machten van onderwijs het recht waarborgt om een eigen pedagogisch project te bepalen en de realisatie ervan na te streven. Het Hof handhaaft evenwel de gevolgen van de vernietigde bepalingen tot en met het schooljaar 2024-2025.

p 80 | 82/2022 | | Grondwettelijk Hof