Jaargang 86 nummer 40 van 03 juni 2023

Artikelen

Is een vordering tot schadeloosstelling voor de krenking van een onrechtmatig belang ontoelaatbaar of ongegrond?

M. Kruithof|p 1563

Rechtspraak

Grondwettelijk Hof 23 maart 2023

Strafvordering – Verkeersmisdrijf – Bevel tot betalen – Beroep – Verbod van zelfincriminatie

p 1579
Hof van Cassatie 09 december 2022

Fraus omnia corrumpit – Art. 1384, lid 3 oud BW – Objectieve aansprakelijkheid van de aansteller – Samenlopende fouten – Opzettelijke fout van de aangestelde – Onopzettelijke fout van de mededader – Herstelplicht

met noot van - A. Lenaerts| p 1579
Hof van Cassatie 25 november 2022

Belasting over de toegevoegde waarde – Afstand van de op de verjaring verlopen termijn – Afstand van verweer – Afstand van rechtsvordering

met conclusie van advocaat-generaal - S. Ravyse| p 1585
Hof van Cassatie 08 november 2022

Wegverkeer – a) Vluchtmisdrijf – Zich onttrekken aan de dienstige vaststellingen – Begrip – Toestand van de bestuurder – b) Rijverbod – Doeleinden van de straftoemeting – Overtreding van de tweede graad

met conclusie van advocaat-generaal - B. De Smet| p 1588
Hof van Cassatie 18 oktober 2022

Wegverkeer – Alcohol- en drugscontrole – Weigering bloedproef – Wettige reden – Begrip

met noot| p 1592
Hof van Cassatie 08 februari 2022

Wegverkeer – Gevolg geven aan bevelen van bevoegde personen – Aard van het bevel – Bevel het voertuig aan de kant te zetten of de motor van het voertuig af te zetten

met noot| p 1592
Hof van Cassatie 30 november 2020

Krenking van een rechtmatig belang – Artikel 17 Ger.W. – Burenhinder

met noot| p 1592
Raad van State 21 november 2022

Beroep tot nietigverklaring – Lokale besturen – Nieuwe gemeentewet – Begrip openbare orde – Bevoegdheid gemeente inzake kansspelen – Maatregelen ter voorkoming en herstel van de verstoring materiële openbare orde – Geen optreden ter bescherming en handhaving van de zedelijke orde – Tegengaan sociale risico’s van kansspelen – Federale bevoegdheid

p 1593
Hof van Beroep Antwerpen 20 december 2022

Burgerlijke rechtspleging – Doorhaling van een zaak – Gerechtskosten

p 1593
Hof van Beroep Antwerpen 21 november 2022

Geheimhoudingsbeding zonder uitdrukkelijke tijdsbepaling – Verbintenis van (on)bepaalde duur – Geen opzegging – Impliciete tijdsbepaling – Gebrek aan bewijs

met noot van E.D.N.| p 1594
Burgerlijke Rechtbank 07 januari 2019

Verzekering – Gezinsaansprakelijkheidsverzekering – Subrogatierecht – Art. 95 Verzekeringswet – Hoofdelijke gehoudenheid van de verzekerde op grond van ar. 1384, tweede lid BW – Door minderjarige opzettelijk veroorzaakt schadegeval – Begrip aansprakelijke derde – Regresvordering van de gezinsaansprakelijkheidsverzekering op de verzekerde – Art. 152 Verzekeringswet – Tijdige kennisgeving

p 1596
Vredegerecht Halle 27 februari 2023

Huur – Sociale huisvesting – Onroerende bezitsvoorwaarde – Uitzonderingen – Grondwettigheid – Prejudiciële vraag

p 1596