Fiscaal recht – Onroerende voorheffing – Vermindering in geval van co-ouderschap

Artikel 2.1.5.0.1, § 1, 2°, van de Vlaamse Codex Fiscaliteit voorziet in een vermindering van de onroerende voorheffing voor de woning die op 1 januari van het aanslagjaar wordt betrokken door een gezin met ten minste twee kinderen die daar volgens het bevolkingsregister hun woonplaats hebben en die in aanmerking komen voor kinderbijslag. In arrest nr. 83/2022 van 23 juni 2022 oordeelt het Grondwettelijk Hof dat die bepaling een schending inhoudt van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet in zoverre het de co-ouder die de kinderen op gelijkmatig gedeelde wijze huisvest, onder geen enkele voorwaarde de mogelijkheid biedt om een gedeeltelijke vermindering van de onroerende voorheffing te genieten voor het onroerend goed dat hij betrekt. Het Hof oordeelde reeds in dezelfde zin wat de regeling van het Waalse Gewest (arresten nrs. 63/2011 en 153/2012) en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (arrest nr. 23/2018) betreft.

p 80 | 83/2022 | | Grondwettelijk Hof