Jaargang 86 nummer 3 van 17 september 2022

Artikelen

De akte van erfopvolging: een samenspel tussen artt. 3.30 en 4.59 BW

B. Verheye|p 82

Voorbeschiktheid en vooraf bestaande schade: naar een meer nauwkeurige schadebegroting

L. D’Hondt|p 83

Rechtspraak

Grondwettelijk Hof 17 maart 2022

1. Grondwet – Gelijkheid en niet-discriminatie – Kansspelen – Kansspelen via het internet – Verbod van betaling met kredietkaart – Vrijheid van ondernemen – 2. Kansspelen – Kansspelen via het internet – Verbod van betaling met kredietkaart – Vrijheid van ondernemen

p 96
Hof van Cassatie 05 mei 2022

Internationaal privaatrecht – EEX-Verordening – Exequatur – Erkenning van buitenlandse rechterlijke beslissing – Onverenigbaarheid van de buitenlandse rechterlijke beslissing met een tussen dezelfde partijen in de aangezochte lidstaat gewezen rechterlijke beslissing

p 96
Hof van Cassatie 03 februari 2022

Kredietopening – Lening op interest – Kwalificatie van de overeenkomst – Opnamevrijheid – Bestemming van het krediet – Wederbeleggingsvergoeding – Artikel 1907bis oud BW

met noot van - C. Claesens, J.-P. Buyle| p 96
Hof van Cassatie 03 februari 2022

1. Deskundigenonderzoek – Burgerlijke zaken – Verbod voor de rechter om zijn rechtsmacht over te dragen – Draagwijdte – 2. Burgerlijke rechtspleging – Taak van de rechter – Toepassing van het recht op de feiten – Recht toepassen op de feiten die de partijen in het bijzonder hebben aangevoerd tot staving van hun vorderingen of hun verweer

Conclusie van eerste advocaat-generaal - R. Mortier| p 100
Hof van Cassatie 27 januari 2022

1. Bewijs – Burgerlijke zaken – Overlegging van stukken – Rechterlijk bevel – Voorwaarde – Concreet stuk – 2. Bewijs – Burgerlijke zaken – Recht op bewijs – Bewijsmaatregel – Taak van de rechter – Bevel tot overlegging van bepaalde informatie – Vrije beoordeling

p 104
Hof van Cassatie 16 december 2021

Gerechtskosten – Rechtsplegingsvergoeding – Meerpartijengeschil – Procesverhoudingen – Afzonderlijke geschillen

met noot| p 105
Hof van Cassatie 14 juni 2021

Krediet – Lening op interest – Zakelijk karakter – Kredietopening – Vrijheid kredietbedrag op te nemen

met noot van - R. Steennot| p 105
Hof van Cassatie 11 maart 2021

Krediet – Lening op interest – Zakelijk karakter – Kredietopening – Vrijheid kredietbedrag op te nemen

met noot van - R. Steennot| p 106
Hof van Cassatie 12 februari 2021

1. Vonnissen en arresten – Vonnis alvorens recht te doen – Rechter die een voorafgaande maatregel beveelt om de vordering te onderzoeken of om een tussengeschil daarover te regelen – 2. Dwangsom – Hoger beroep tegen beslissing waarbij dwangsom wordt opgelegd – Samen met het hoger beroep tegen het eindvonnis

met conclusie van - R. Mortier| p 109
Hof van Cassatie 16 september 2019

Loon – Onverschuldigde betaling – Terugvordering – Bedrijfsvoorheffing – Socialezekerheidsbijdragen – Interest

met noot| p 117
Raad van State 11 januari 2022

Raad van State – Cassatie – Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en occasionele redders – Gewelddaad – Schuldig verzuim geen gewelddaad

p 117
Hof van Beroep Antwerpen 07 februari 2022

Bewijs – Burgerlijke zaken – Overgangsrecht – Burgerlijke rechtspleging – Boedelbeschrijving – Begin van bewijs door geschrift – Buitengerechtelijke bekentenis – Lening – Omstandig stilzwijgen

p 117
Arrondissementsrechtbank West-Vlaanderen 17 december 2021

Materiële bevoegdheid – Rechtbank van eerste aanleg – Volheid van bevoegdheid – Vordering werkgever reputatieschade

p 119