Jaargang 87 nummer 13 van 25 november 2023

Artikelen

Het nieuwe Vlaamse Handhavingsdecreet

F. Eggermont|p 482

De terugkeer van het Palestijns-Israëlische conflict naar het Internationaal Gerechtshof: verschaft het Hof meer duidelijkheid over de doctrine van illegale bezetting en haar gevolgen voor niet-rechtstreeks betrokken Staten?

S. El Amouri|p 483

Rechtspraak

Hof van Cassatie 18 april 2023

Wegverkeer – Verbeurdverklaring – Stallingskosten van het voertuig

met noot| p 505
Hof van Cassatie 04 april 2023

Wegverkeer – Overtreding begaan met motorvoertuig toebehorende aan rechtspersoon – Dader van het misdrijf – Bewijs – Beoordeling

met noot| p 505
Hof van Cassatie 03 april 2023

1. Sociale zekerheid werknemers – Bijdragen – Passieve hoofdelijkheid – Geregistreerde Onderaannemer – Sociale schulden Ondernemer – Verjaring – 2. Burgerlijke rechtspleging – Afstand van geding

met conclusie van advocaat-generaal - H. Vanderlinden| p 505
Hof van Cassatie 14 maart 2023

Wegverkeer – a) Snelheid – Digitale snelheidsmeter dienstvoertuig verbalisanten – b) Bewijswaarde – Snelheidsovertreding – Zintuigelijke vaststellingen met bijzondere bewijswaarde – c) Proces-verbaal – Bijzondere bewijswaarde – Aflezing snelheid aan de hand van de digitale snelheidsmeter dienstvoertuig verbalisanten

met noot| p 508
Hof van Cassatie 07 februari 2023

Wegverkeer – Proces-verbaal – Bewijswaarde tot het tegendeel – Zintuigelijke vaststellingen van de verbalisanten – Voertuig dat rijdt aan een onaangepaste snelheid

met noot| p 509
Raad van State 15 maart 2023

Raad van State – Tuchtrecht – Tuchtstraffen – Beroep tot nietigverklaring – Artikel 8 EVRM – Privacy – Rechten van verdediging – Federale ombudsman – Verslag ombudsman – Bewijs

p 509
Hof van Beroep Antwerpen 28 februari 2023

Verzekeringen – Verzekeringsovereenkomst – Brandverzekering – Brandpreventievoorwaarden – Kennis van de preventievoorwaarden door de verzekeringnemer – Vervalbeding – Duidelijke en preciese voorwaarden

p 509
Hof van Beroep Gent 22 december 2022

1. Onrechtmatige daad – Aansprakelijkheid – Samenloop en coëxistentie van contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid – Gynaecoloog – Kunstmatige inseminatie – Onzorgvuldig handelen – Buitencontractuele vordering door persoon verwekt met behulp van kunstmatige inseminatie – 2. Onrechtmatige daad – Schade en schadeloosstelling – Morele schade – Schok door ontdekking biologische waarheid – Geen wrongful life vordering – Raming ex aequo et bono

met noot van - S. Van Eekert| p 512
Burgerlijke Rechtbank Oost-Vlaanderen, afd. Dendermonde 04 mei 2023

Burgerlijke rechtspleging – Dading – Extinctieve werking

p 518