Ondernemingsrechtbank – Bevoegdheid – Begrip onderneming – Vereniging van mede-eigenaars

In arrest nr. 93/2023 van 15 juni 2023 oordeelt het Grondwettelijk Hof dat artikel 573, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek, in samenhang gelezen met artikel I.1, 1°, van het Wetboek van economisch recht, geen schending inhoudt van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in zoverre het de bevoegdheid om kennis te nemen van geschillen tussen een vereniging van mede-eigenaars en ondernemingen in de zin van voormelde bepaling van het Wetboek van economisch recht toewijst aan de ondernemingsrechtbank (artikel 573, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek), terwijl identieke geschillen tussen een natuurlijke persoon die niet valt onder het ondernemingsbegrip en diezelfde ondernemingen vallen onder de residuaire bevoegdheid van de rechtbank van eerste aanleg (artikel 568, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek).

p 240 | 93/2023 | | Grondwettelijk Hof