Dierenwelzijn – Strafverzwaring – Evenredigheid van de straf – Vrijheid van handel en nijverheid – Vrijheid van commerciële meningsuiting

Het decreet van 4 februari 2022 voorziet in een verhoging en een gelijkschakeling van de strafmaten voor inbreuken op de Dierenwelzijnswet. Voor al die inbreuken bedraagt de strafmaat voortaan een gevangenisstraf van acht dagen tot vijf jaar en/of een geldboete van 52 euro tot 100 000 euro (te verhogen met opdeciemen). Met arrest nr. 114/2023 van 20 juli 2023 verwerpt het Hof het beroep tot vernietiging van dat decreet. In het licht van het gewijzigd maatschappelijk normbesef over dierenwelzijn kon de decreetgever opteren voor een uniforme en verhoogde strafmaat voor inbreuken op de Dierenwelzijnswet, zonder daardoor het rechtszekerheids- en evenredigheidsbeginsel te schenden. Het decreet is voorts verenigbaar met de vrijheid van handel en nijverheid en met het vrij verkeer van goederen en schendt evenmin de vrijheid van meningsuiting voor zover de strafverzwaring ook van toepassing is bij inbreuken op het verbod om valse informatie te verspreiden of bedrieglijke publiciteit te voeren voor de verkoop van dieren.

p 240 | 114/2023 | | Grondwettelijk Hof