Jaargang 87 nummer 12 van 18 november 2023

Artikelen

Rechtspraak

EHRM 21 juli 2022

Rechten van de mens – Recht op eerbiediging privéleven – Positieve verplichtingen – Procedurele garanties inzake leeft ijdsbepaling – Folterverbod – Aangepaste opvang voor niet-begeleide minderjarige vreemdeling

door - N. Roox| p 442
EHRM 11 juli 2022

Rechten van de mens – Verzuimprocedure – Nieuwe kwalificatie van de feiten

door - W. Vandenhole| p 444
EHRM 09 juni 2022

Rechten van de mens – Verbod van discriminatie – Nationaliteit – Berekening van pensioenen

door - L. Reyntjens| p 445
EHRM 31 mei 2022

Rechten van de mens – Discriminatie – Rolstoelgebruikers – Redelijke aanpassing – Toegankelijkheid

door - L. Debecker| p 447
EHRM 29 april 2022

Rechten van de mens – Verbod op foltering, onmenselijke of vernederende behandeling en onmenselijke of vernederende bestraffing – Non-refoulement

door - E. Sevrin| p 449
EHRM 05 april 2022

Rechten van de mens – Vrijheid van meningsuiting – Persvrijheid – Intern mediapluralisme

door - K. Lemmens| p 451
EHRM 24 maart 2022

Rechten van de mens – Recht op eerbiediging privé- en gezinsleven – Juridische afstammingsband mee-ouder – Belang van het kind

door - E. Albers| p 452
EHRM 23 maart 2022

Rechten van de mens – Onrechtmatig ontslag – Vergoedingsplafond – Doeltreffende voorziening in rechte

door - C. Domenighini, W. Verheyen| p 454
EHRM 15 maart 2022

Rechten van de mens – Recht op toegang tot een rechter – Geschil over burgerlijk recht – Effectief rechtsmiddel

door - K. Wigard| p 456
EHRM 15 maart 2022

Rechten van de mens – Vrijheid van meningsuiting – Onlinemedia – Beperkingen – Legitieme doelstellingen – Bescherming van de goede naam of rechten van anderen

door - C. Stevens| p 458
Hof van Cassatie 28 februari 2023

1. Minnelijke schikking – Betaling nadat de zaak reeds bij het vonnisgerecht aanhangig is gemaakt – Afwezigheid van bekrachtiging door het vonnisgerecht – Gevolg – 2. Strafvordering – Verval van de strafvordering – Minnelijke schikking – Fase van het vonnisgerecht – Vereiste bekrachtiging door het vonnisgerecht

met noot| p 460
Hof van Cassatie 04 november 2022

Verzekering – Verzekeringsovereenkomst – Beroepsaansprakelijkheidsverzekering – Rechtstreekse vordering – Verjaring – Artikel 88, § 2, eerste lid W.Verz. – Begrip schadeverwekkend feit – Niet tijdig instellen van een rechtsvordering door een advocaat

p 460
Hof van Cassatie 18 oktober 2022

Verzekering – Verzekeringsovereenkomst – Verzekering BA motorrijtuigen – Verzekeringsverplichting – Artikel 2, § 1 WAM-wet – Strafrechtelijke aansprakelijkheid – Artikel 22, § 1 WAM-wet – Eigenaar van het motorrijtuig – Rechtspersoon

p 460
Hof van Cassatie 11 september 2020

Cassatie – Cassatieberoep – Termijn – Beslissing alvorens recht te doen in een tussenvonnis – Eindbeslissing in een tussenvonnis

met conclusie van eerste advocaat-generaal - R. Mortier| p 461
Raad van State 22 februari 2023

Raad van State – Vordering tot schorsing – Uiterst dringende noodzakelijkheid – Overheidsopdrachten – a. Gelijkheids- en non-discriminatiebeginsel – Neutralisatie voordelen zittende inschrijver – Wettig doel – b. Staatssteun – Verband met overheidsopdrachtenprocedure

p 463
Hof van Beroep Antwerpen 08 juni 2021

1. Schenking – Herroeping – Ondankbaarheid – Contractuele wanprestatie van de begiftigde ten aanzien van de schenker – 2. Schenking – Herroeping – Niet-vervulling van de voorwaarden – Voorwaarde of last in strijd met artikel 900 oud BW

p 463
Hof van Beroep Brussel 04 maart 2021

Bewijs – Burgerlijke zaken – Schriftelijk bewijs – Begin van bewijs met geschrift – E-mailberichten – Feitenkwestie

p 466
Beslagrechter Antwerpen 20 februari 2023

Dwangsom – Verbeurte – Bewarend beslag door dwangsomgerechtigde schuldeiser – Voorlopig uitvoerbare rechterlijke beslissing – Geen voorafgaande beslagrechterlijke machtiging

p 471

Wetgeving in kort bestek

 • Realisatiegericht instrumentarium p 477
 • Insolvabiliteit – Kwijtschelding van schuld – Insolventie – Herstructurering – Verhoging van de efficiëntie van procedures – Kwijtschelding van schuld en beroepsverboden – Preventieve herstructureringsstelsels p 477
 • Vreemdelingen – Veilige landen van herkomst p 477
 • Vlaamse Parken – Algemene landschapszorg p 477
 • Statutair personeel – Beëindiging – Decreet Lokaal Bestuur – Provinciedecreet p 478
 • Burgerlijk Wetboek – Vruchtgebruik – Lijfrente – Omzettingstabellen p 478
 • Onderwijs – Vlaamse toetsen p 478
 • Discriminatie – Discriminatie tussen vrouwen en mannen – Xenofobie – Racisme p 479
 • Raad van State p 479
 • Overtollige embryo’s en gameten – Bestemming – Medisch begeleide voortplanting p 480
 • Voldoening van de erfbelasting – Inbetalinggeving van cultuurgoederen – Vlaamse Codex Fiscaliteit – Bescherming van het roerend cultureel erfgoed van uitzonderlijk belang p 480
 • Arbeidsongeschiktheid – Jaarlijkse vakantie – Arbeidsreglementen – Arbeidsovereenkomsten p 480