Jaargang 87 nummer 10 van 04 november 2023

Artikelen

De uitbreiding van de bevoegdheid van de Raad voor Vergunningsbetwistingen

T. Vandromme|p 362

Het Vlaams Mensenrechteninstituut: orgelpunt van proliferatiedrift of noodzakelijk sluitstuk van mensenrechtenbescherming?

W. Vandenhole|p 363

Rechtspraak

Grondwettelijk Hof 22 september 2022

Grondwettelijk Hof – Beroep tot vernietiging – Samenwerkingsakkoord van 25 augustus 2020 – Recht op eerbiediging van het privéleven – Gegevensbescherming – COVID-19 – Noodzakelijkheid

met noot van - A. De Groote| p 373
Hof van Cassatie 14 september 2023

Burgerlijke rechtspleging – Conclusie – Syntheseconclusie – Taak van de rechter

met noot| p 388
Hof van Cassatie 14 september 2023

Gerechtskosten – Rechtsplegingsvergoeding – Taak van de rechter

met noot| p 389
Hof van Cassatie 07 september 2023

Cassatie – Verwijzing – Omvang van cassatie – Cassatie van een punt van het dictum – Taak van de verwijzingsrechter

met conclusie van advocaat-generaal - E. Herregodts| p 389
Hof van Cassatie 05 juni 2023

Rechtsmiddelen – Burgerlijke zaken – Hoger beroep – Niet-appellabiliteit van beslissingen van inwendige aard – Betwiste beslissing van inwendige aard – Uitstel van onbepaalde duur

met noot| p 394
Hof van Cassatie 02 juni 2023

Rechten van de mens – Recht op vrijheid van meningsuiting – Beperking – Voorwaarden – Dwingende sociale noodwendigheid – Evenredigheid tussen aangewende middel en beoogde doel – Verantwoording op grond van relevante en toereikende motieven

p 395
Hof van Cassatie 09 september 2022

Verzekering – Brandverzekering – Eenvoudige risico’s – Vergoeding – Termijn sluiting van de expertise of schatting van de schade – Schorsing van de termijn – Artikel 121, § 3, 4° W.Verz. – Begrip buiten de wil van de verzekeraar – Laattijdige betaling – Sanctie – Tweemaal de wettelijke interestvoet – Artikel 121, § 7 W.Verz. – Fout of nalatigheid van de verzekeraar

p 395
Hof van Cassatie 07 maart 2022

Juridische tweedelijnsbijstand – Handvest van de sociaal verzekerde – Toepassingsgebied

p 395
Raad van State 14 februari 2023

Beroep tot nietigverklaring – Benoeming tot gouverneur – Objectieve benoemingsprocedure – Stopzetting – Exceptie van onwettigheid – Verband met verwerpingsarrest in annulatieprocedure

p 395
Hof van Beroep Antwerpen 06 juni 2023

1. Vereffening en verdeling – Gerechtelijke vereffening-verdeling – Notaris-vereffenaar – Procespositie – Aanwijzing dan wel vervanging – Appellabiliteit – 2. Burgerlijke rechtspleging – Hervatting van het geding – Voorwaarden – Hangend geding

p 396
Ondernemingsrechtbank Leuven 28 februari 2023

Managementovereenkomst – Overeenkomst gesloten tussen ondernemingen – Opzegbeding – Onrechtmatig – Nietig

p 397