Jaargang 87 nummer 8 van 21 oktober 2023

Artikelen

Het ontslag van statutair en contractueel personeel van de Vlaamse provinciale en lokale besturen: voortaan een materie van arbeidsrecht en arbeidsrechter

S. De Somer, V. Vuylsteke|p 282

Een specifiek wettelijk regime voor in Vlaanderen: nog ver van huis?

E. Sterkens|p 283

Rechtspraak

Grondwettelijk Hof 01 juni 2023

Verzekering – Verzekeringsovereenkomst – Brandverzekering eenvoudige risico’s – Natuurrampen – Artikel 124, § 1, d) W.Verz. – Schade aan woningen door krimp van de bodem te wijten aan droogte – Begrip grondverzakking – Interpretatieve wet van 29 oktober 2021 – Verwerping van het beroep tot nietigverklaring

p 292
Hof van Cassatie 26 mei 2023

Tegoed op een bankrekening – Statuut van schuldvordering

p 292
Hof van Cassatie 05 mei 2023

Verzekering – Verzekeringsovereenkomst – Aansprakelijkheidsverzekering – Verhaal van de aansprakelijkheidsverzekeraar – Artikel 152 W.Verz. – Kennisgeving van de verhaalsgrond – Tijdige kennisgeving – Kennis van de feiten waarop het verhaal is gegrond

met conclusie van advocaat-generaal - S. Ravyse| p 292
Hof van Cassatie 21 april 2023

Verzekering – Verzekeringsovereenkomst – Aangifte van het schadegeval – Artikel 74 W.Verz. – Aansprakelijkheidsverzekering – Begrip schadegeval

p 298
Hof van Cassatie 24 januari 2023

Verzekering – Verzekeringsovereenkomst – Omnium- of eigen schadeverzekering – Kwalificatie – Zaakverzekering – Huurovereenkomst met component omniumverzekering – Beding «provisie eigen schade»

p 298
Hof van Cassatie 23 december 2022

Verzekering – Verkeersongeval – Motorrijtuigen – Geen bewijs mogelijk van aansprakelijke bestuurder – Artikel 19-11, § 2 WAM-wet – Twee betrokken motorrijtuigen – Benadeelde persoon niet beperkt tot het onschuldige slachtoffer en zijn rechthebbenden – Vergoedingsrecht rechtsopvolger bestuurder – Artikel 29WAM-wet is geen interpretatieve wetsbepaling

met noot| p 299
Hof van Cassatie 20 december 2022

1. Hof van assisen – Preliminaire zitting – Lijst van getuigen – Weigering van een getuige –Motiveringsverplichting – a) Algemeen – b) Recht op een eerlijk proces – 2. Rechten van de Mens – Eerlijk proces – Horen van getuigen ter rechtszitting – Hof van assisen – Vaststelling van de getuigenlijst in het arrest van de preliminaire zitting – a) Verplichting tot het vermelden van de voornaamste redenen voor de beslissing – Draagwijdte – b) Aard van de beslissing – Geen definitief oordeel over de te horen getuigen

met conclusie van advocaat-generaal - A. Winants| p 299
Hof van Cassatie 16 december 2022

Parlementaire onverantwoordelijkheid – Leden parlementaire onderzoekscommissie – Vrijheid van meningsuiting – Verklaringen in de media – Aansprakelijkheidsvordering – Parlementaire functie

met noot - K. Lemmens| p 311
Hof van Cassatie 24 november 2022

Parlementaire onverantwoordelijkheid – Leden parlementaire onderzoekscommissie – Vrijheid van meningsuiting – Verklaringen in de media – Aansprakelijkheidsvordering – Parlementaire functie

met noot| p 314
Hof van Cassatie 04 oktober 2022

Verzekering – Verzekeringsovereenkomst – Verzekering BA motorrijtuigen – Verzekeringsverplichting – Artikel 2, § 1 WAM-wet – Strafrechtelijke aansprakelijkheid – Artikel 22, § 1 WAM-wet – Vervangingsvoertuig – Waarborg in artikel 56 Modelovereenkomst KB 16 april 2018 – Geen dekking overeenkomstig WAM-wet

met noot - C. Van Schoubroeck| p 315
Hof van Cassatie 18 september 2020

Vereniging – Feitelijke vereniging – Geen rechtspersoonlijkheid – Deelname aan het rechtsverkeer – Gezamenlijk optreden van de vennoten

p 316
Hof van Cassatie 18 juni 2020

Burgerlijke rechtspleging – Tussenvordering – Vordering tot gemeen- en bindendverklaring – Bewarend karakter – Gevolg – Mogelijk voor het eerst in hoger beroep

p 316
Raad van State 9 februari 2023

Beroep tot nietigverklaring – Stedenbouw – 1. Ontvankelijkheid van het middel – Gezag van gewijsde – Arrest Raad voor Vergunningsbetwistingen – 2. Leidende beginselen milieurecht – Standstillbeginsel – Onredelijke uitoefening discretionaire beoordelingsbevoegdheid – Kennelijk indruisen tegen algemene beleidsdoelstellingen

p 316
Hof van Beroep Antwerpen 16 januari 2023

Collectieve schuldenregeling – Hypothecaire schuldeiser – Laattijdige aangifte van schuldvordering – Openbare verkoop – Rangregeling

met noot| p 317
Hof van Beroep Gent 4 maart 2021

1. Erfrecht – Vruchtgebruik – Vraag tot omzetting – Wijziging in hoger beroep – 2. Erfrecht – Vruchtgebruik – Omzetting – Rechterlijke belangenafweging

p 318