Jaargang 86 nummer 6 van 08 oktober 2022

Artikelen

Leibomen onder het nieuwe goederenrecht

J. Baeck, P. Wymeersch|p 202

De bewijslastverdeling omtrent de informatieplicht (in de arts-patiëntrelatie)

M. de Potter de ten Broeck|p 203

Rechtspraak

Hof van Cassatie 23 juni 2022

Douane en accijnzen – Zekerheidsstelling – Bewarend beslag – Bevoegdheid in kort geding

met noot| p 215
Hof van Cassatie 16 juni 2022

Natuurramp – Wet van 12 juli 1976 betreffende het herstel van zekere schade veroorzaakt aan private goederen door natuurrampen – Begrip – Erkenning als natuurramp

p 216
Hof van Cassatie 09 mei 2022

1. Burgerlijke rechtspleging – Taak van de rechter – Verzuim uitspraak te doen over een punt van de vordering – Herstel – Onderdeel van een punt van de vordering – 2. Deskundigenonderzoek – Burgerlijke zaken – Advies – Navolging door de rechter – Eigen rechterlijke beslissing – 3. Burgerlijke rechtspleging – Taak van de rechter – Verzuim uitspraak te doen over een punt van de vordering – Herstel – Gevolg – Mogelijke ommekeer wat betreft de gegrondheid – Mogelijke aanpassing wat betreft de gedingkosten

p 216
Hof van Cassatie 21 april 2022

Koop op lijfrente – Belastbaarheid – Roerende inkomsten

met conclusie van advocaat-generaal - J. Van der Fraenen| p 216
Hof van Cassatie 21 april 2022

Jaarlijkse taks op de collectieve beleggingsinstellingen – Materieel toepassingsgebied dubbelbelastingsverdragen – Belasting naar het vermogen

met noot| p 219
Hof van Cassatie 05 april 2022

1. Straf – Motivering – Criteria bij de straftoemeting – Leeftijd van de beklaagde – 2. Discriminatie – Antidiscriminatiewet – Direct onderscheid – Begrip – Rechter die bij de straftoemeting rekening houdt met de leeftijd van de beklaagde

met noot| p 220
Hof van Cassatie 31 maart 2022

Onrechtmatige daad – Schade en schedeloosstelling – Bewijs – Patiënt versus arts – Informatieverschaffing

met noot| p 220
Hof van Cassatie 04 januari 2022

Strafvordering – Herziening – Gronden tot herziening – Nieuw gegeven – Begrip – Bevelen van een onderzoek door de Commissie voor herziening in strafzaken – Beoordeling – Kennelijk ongegronde herzieningsaanvraag – Gegeven dat louter ertoe strekt aanvullend onderzoek te bevelen

met noot| p 221
Hof van Cassatie 02 december 2021

Beslag en executie – Uitvoerbare titel – Titel tot restitutie – Bepaling van de omvang van de restitutieverbintenis – Taak van de beslagrechter

met noot van - L. Claus| p 222
Raad van State 17 februari 2022

Raad van State – Beroep tot nietigverklaring – Openbaar ambt – a. Rechtsmacht – Welzijn op het werk – Gezondheidsbeoordeling – Codex welzijn op het werk – Definitieve ongeschiktheid – Arbeidsrechtbank ook bevoegd voor tewerkstelling in statutair dienstverband – b. Geen expliciete beslissing tot niet-aanwerving – Impliciet afwijzende beslissing – Aanmaning om beslissing te nemen in toepassing van art. 14, § 3, RvS-wet – Zonder aanmaning beroep tot beslissing tot niet-aanwerving zonder voorwerp

p 225
Hof van Beroep Antwerpen 28 maart 2022

Beslag en executie – Bewarend derdenbeslag – Beslag zonder voorwerp – Taak beslagrechter hoger beroep

p 226
Hof van Beroep Gent 23 maart 2021

Erfbelasting – Passief – Regularisatieheffing – Belastingverhoging – Verzuim

p 227
Hof van Beroep Gent 23 juni 2020

Erfbelasting – Imperatief karakter administratief standpunt – Strijdigheid administratief standpunt met wet – Passief – Overbedelingsschuld – Schuldvermenging – Bewijs van bestaan en omvang schuld – Proportionele toerekening op roerende en onroerende massa

p 230
Arrondissementsrechtbank West-Vlaanderen 02 juli 2021

Bevoegdheid en aanleg – Materiële bevoegdheid – Ondernemingsrechtbank – Geschil tussen ondernemingen omtrent het beheer van een handelspand

p 234
Burgerlijke Rechtbank 05 mei 2020

Verzekering – Uitsluiting – Opzet – Begrip – Wil schade te veroorzaken die voortvloeit uit een door het verzekeringscontract gedekt risico – Persoon die tegen een voorbijrijdende trein loopt met de bedoeling zichzelf van het leven te beroven of zichzelf zwaar fysiek letsel toe te brengen

p 235

Wetgeving in kort bestek

  • Wetboek van economisch recht p 239
  • Volledig rookvrije perrons – Spoorwegen p 239
  • Jobbonus p 239
  • Voortbewegingstoestellen – Gebruik van de openbare weg – Algemeen reglement op de politie van het wegverkeer p 239
  • Districtsburgemeesters – Districtsschepenen – Mandatenlijst – Vermogensaangifte p 240
  • Financiële sector – Verzekeringssector – Bemiddeling p 240
  • Europees Parlement – Stemmen – Leeftijd van 16 jaar p 240
  • Raad van State – Rechtsplegingsvergoeding – Indexering p 240
  • Gerechtelijk Wetboek – Verstek p 240