Erkenning vaderschap – Verzoek tot vernietiging – Huwelijksbeletsel – Belang van het kind

In arrest nr. 99/2022 van 14 juli 2022 oordeelt het Grondwettelijk Hof dat artikel 321 van het Oud Burgerlijk Wetboek een schending inhoudt van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in samenhang gelezen met de artikelen 8 en 14 van het EVRM en met de artikelen 3, lid 1, en 7, lid 1, van het Verdrag inzake de rechten van het kind, in zoverre het de rechter bij wie een verzoek tot vernietiging van de erkenning van het vaderschap aanhangig is gemaakt, verhindert dat verzoek te verwerpen indien hij vaststelt dat het behoud van de dubbele afstamming van een kind dat geboren is uit een relatie waaruit een huwelijksbeletsel blijkt waarvoor de Koning geen ontheffing kan verlenen, overeenstemt met het hoger belang van het kind.

p 240 | 99/2022 | | Grondwettelijk Hof