Strafrechtspleging – Opsporingsonderzoek – Inbeslagneming – Controle van de regelmatigheid

In arrest nr. 6/2024 van 18 januari 2024 oordeelt het Grondwettelijk Hof dat artikel 235bis Sv geen schending inhoudt van de artikelen 10, 11 en 16 van de Grondwet, in samenhang gelezen met de artikelen 6, lid 1, en 13 van het EVRM en met artikel 1 van het Eerste Aanvullend Protocol bij het EVRM. Het feit dat artikel 235bis Sv enkel van toepassing is op het gerechtelijk onderzoek, verhindert de kamer van in inbeschuldigingstelling niet om, op basis van artikel 28sexies Sv, de regelmatigheid van de inbeslagneming te controleren, hetgeen de controle inhoudt van de regelmatigheid van de inbeslagneming zelf en van de handelingen die daartoe aanleiding hebben gegeven, en, in geval van een onregelmatigheid, met inachtneming van artikel 32 V.T. Sv, daaruit de gevolgen te trekken ten aanzien van de inbeslagneming.

p 1120 | 6/2024 | | Grondwettelijk Hof