Jaargang 87 nummer 28 van 09 maart 2024

Artikelen

De juridische waarde van het woord van een minister

A. Bombay, M. Herbosch|p 1082

Rechtspraak

Hof van Cassatie 02 januari 2024

Wegverkeer – Verboden uitrusting – Begrip – Noodzaak van een object – Opgeven van een valse naam

met noot| p 1095
Hof van Cassatie 26 oktober 2023

Inkomstenbelastingen – Algemene antimisbruikbepaling – Overgangsmaatregel artikel 537 WIB92 – Verlaagd tarief roerende voorheffing – Vastgeklikte reserves – Kapitaalvermindering

met conclusie van advocaat-generaal - J. Van der Fraenen| p 1095
Hof van Cassatie 07 september 2023

1. Burgerlijke rechtspleging – Samenhang – Beoordeling door de feitenrechter – 2. Gewijsde (rechterlijk) – Burgerlijke zaken – Betrekkelijk karakter – Bewijswaarde ten aanzien van derden als weerlegbaar vermoeden – Weerlegging van eigendomsvermoeden ingevolge bezit – 3. Gerechtskosten – Rechtsplegingsvergoeding – Basisbedrag – Verhoging – Kennelijk onredelijke situatie – Procesrechtsmisbruik – Proceshouding van een procespartij in dezelfde of andere gedingen – Beoordeling door de feitenrechter

met conclusie van advocaat-generaal - E. Herregodts| p 1098
Hof van Cassatie 27 juni 2023

1. Strafrechtelijke verantwoordelijkheid van de rechtspersoon – Moreel bestanddeel – a) Beoordeling – Gedrag van de natuurlijke personen – b) Toevertrouwen van een motorvoertuig aan een persoon die van het recht tot sturen vervallen is verklaard – 2. Wegverkeer – Rijverbod – Toevertrouwen van een motorvoertuig aan een persoon die van het recht tot sturen vervallen is verklaard – Motorvoertuig op naam van een rechtspersoon – 3. Strafvordering – Algemeen – Aanhangigmaking bij het vonnisgerecht – Wijziging van de tijdsbepaling van de feiten

met noot| p 1107
Hof van Cassatie 20 juni 2023

Wegverkeer – Immobilisering van een voertuig – Beveiligingsmaatregel – a) Onderscheid met de maatregel van tijdelijke immobilisering – b) Verzoek tot opheffing van de maatregel – Procedure voor de politierechtbank – c) Eigenaar die niet de overtreder is – Taak van de politierechtbank

met noot| p 1108
Hof van Cassatie 20 juni 2023

Wegverkeer – Rijverbod – Verval van het recht tot sturen wegens lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid – Onmiddellijke uitvoerbaarheid van de beslissing

met noot| p 1109
Hof van Cassatie 03 juni 2022

Verbintenis uit eenzijdige rechtshandeling – Grondwettelijke bevoegdheidsverdeling – Wetgevend initiatiefrecht – Herstel lastens de overheid – Rechterlijk bevel aan overheid – Rechtshandeling door uitvoerende macht

met noot| p 1109
Raad van State 25 juli 2023

Raad van State – Vordering tot schorsing – Uiterst dringende noodzakelijkheid – Overheidsopdrachten – Gelijke behandeling – Transparantie – Eerlijke mededinging – Voordeel huidige opdrachtnemer – Concurrentiegerichte dialoog – Arrest Gerecht van Eerste Aanleg van de EU – Waarde – Louter interne EU-aangelegenheid – Neutraliseren voordeel huidige opdrachtnemer – Geen stringente plicht – Verschil tussen natuurlijk «inherent» voordeel en eventueel ongeoorloofd voordeel

p 1109
Hof van Beroep Antwerpen 14 maart 2023

Vereffening en verdeling – Procedure – Nevenprocedure – Vordering met weerslag op een hangende gerechtelijke vereffening-verdeling – Prioritaire gerechtelijke opdracht van de notaris-vereffenaar – Verwijzing door de rechtstreeks aangesproken vereffeningsrechter met analoge toepassing van artikel 1209, § 1 Ger.W.

met noot| p 1110
Burgerlijke Rechtbank Limburg, afd. Hasselt 04 januari 2024

Dier – Retentierecht

p 1111
Vredegerecht Beveren 28 september 2021

Handelshuur – Beëindiging – Minnelijk akkoord – Bij authentieke akte of voor de vrederechter – Dwingend in het voordeel van de huurder

p 1112

Wetgeving in kort bestek

 • Federaal armoedebeleid p 1115
 • Garantiefonds voor financiële diensten p 1115
 • Woningen – Branddetectie p 1115
 • Open scholen p 1115
 • Informatieveiligheidscomité – Passagierlokalisatieformulier – Reisbeperkingen – Bestuurlijke politie p 1115
 • Economie – Wetboek van economisch recht p 1115
 • Vrijwillige dienst van collectief nut p 1116
 • Werk en sociale economie – Toezichts- en handhavingsbepalingen p 1116
 • Vlaamse erfgoednetwerken p 1116
 • Kandidaat-personeelsafgevaardigden – Personeelsafgevaardigden – Comités voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen – Bijzondere ontslagregeling p 1116
 • Vlaamse bestuursrechtscolleges – Rechtspleging – Organisatie p 1117
 • Elektronische communicatie p 1117
 • Dienstverlening – Ambacht – Handel – Openingsuren p 1117
 • Concessies – Overheidsopdrachten – Bekendmakingsdrempels p 1117
 • Brusselse ombudsman p 1118
 • Burgerlijke en gerechtelijke zaken p 1118
 • Huurders van wie de woning te koop wordt aangeboden – Voorkeurrecht – Brusselse Huisvestingscode p 1118
 • Omvangrijke binnenlandse groepen – Multinationale ondernemingen – Minimumbelasting p 1118
 • ASEVA – Aardoliebevoorradingscrisis – Energiecrisis – Energiebevoorrading van het land – Strategische voorraden – Aardolieproducten – Aardolie – Verplichte voorraad p 1118
 • Postpakketbezorgers – Werkomstandigheden p 1119
 • Diverse fiscale bepalingen p 1119
 • Programmawet p 1119
 • Diverse bepalingen – Digitalisering van justitie p 1119
 • Nieuwe gemeentewet – Gemeenschapswacht – Gemeentelijke administratieve sancties p 1119
 • Vennootschappen ontstaan uit een grensoverschrijdende fusie, splitsing of omzetting – Medezeggenschap van de werknemers – Procedures – Vertegenwoordigingsorgaan – Bijzondere onderhandelingsgroep p 1119
 • Arbeidsovereenkomst – Beëindiging – Gsm-nummers van werknemers – Gebruiksrecht p 1120
 • Vastgoedinformatieplatform p 1120