Wegverkeerswet – Verkeersmisdrijf – Bevel tot betaling – Beroep bij politierechtbank – Vermoeden van onschuld

Artikel 65/1 van de Wegverkeerswet van 16 maart 1968 heeft betrekking op het bevel tot betalen dat de procureur des Konings onder bepaalde voorwaarden kan geven aan personen wegens het plegen van een verkeersmisdrijf. Tegen het bevel tot betalen kan beroep worden aangetekend bij de politierechtbank. In arrest nr. 50/2023 van 23 maart 2023 oordeelde het Grondwettelijk Hof reeds dat die bepaling geen schending inhoudt van het verbod van zelfincriminatie. In arrest nr. 60/2023 van 11 april 2023 oordeelt het Grondwettelijk Hof dat dezelfde bepaling ook het vermoeden van onschuld eerbiedigt en bijgevolg geen schending inhoudt van de artikelen 10, 11 en 13 van de Grondwet, in samenhang gelezen met artikel 6, lid 2, van het EVRM.

p 1640 | 50/2023 | | Grondwettelijk Hof