Jaargang 86 nummer 41 van 10 juni 2023

Artikelen

Betalingsachterstand B2C: invoering boek XIX «Schulden van de consument» in het WER

D. Mertens, E. Bogaerts|p 1602

Rechtspraak

Hof van Justitie 12 juli 2022

Europese Unie – Rechtsbescherming – Directe beroepen – Beroep tot nietigverklaring – Artikel 263, vierde alinea, VWEU – Toelaatbaarheid – Individuele geraaktheid – Rechtstreekse geraaktheid – Wetgevende handeling – Richtlijn

door - J.T. Nowak| p 1603
Hof van Justitie 22 december 2022

Europese Unie – Burgerschap van de Europese Unie – Artikelen 18 en 21 VWEU – Verzoek van een derde land aan een lidstaat tot uitlevering van een Unieburger die onderdaan van een andere lidstaat is en in de eerste lidstaat gebruik heeft gemaakt van zijn recht van vrij verkeer – Verzoek tot tenuitvoerlegging van een vrijheidsstraf – Verbod van uitlevering dat alleen wordt toegepast wanneer het eigen onderdanen betreft – Beperking van het vrije verkeer – Rechtvaardiging op grond van de voorkoming van straffeloosheid – Evenredigheid

door - V. Glerum| p 1605
Hof van Justitie 09 juni 2022

Europese Unie – Unieburgerschap – In een lidstaat verblijvende onderdaan van het Verenigd Koninkrijk – Artikel 9 VEU – Artikelen 20 en 22 VWEU – Actief en passief stemrecht bij gemeenteraadsverkiezingen in de lidstaat van verblijf – Artikel 50 VEU – Akkoord inzake de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie – Gevolgen van de terugtrekking van een lidstaat uit de Unie – Schrapping van de kiezerslijsten in de lidstaat van verblijf – Artikelen 39 en 40 Handvest – Geldigheid van besluit (EU) 2020/135

door - T.Y. Voets| p 1608
Hof van Justitie 08 november 2022

Europese Unie – Staatssteun – Door het Groothertogdom Luxemburg ten uitvoer gelegde steunmaatregel – Besluit waarbij de steun onverenigbaar met de interne markt en onrechtmatig wordt verklaard en terugvordering ervan wordt gelast – Fiscale ruling (advance tax ruling) – Voordeel – Selectiviteit – Zakelijkheidsbeginsel – Referentiekader – Toepasselijk nationaal recht – Zogenoemde «normale» belastingheffing

door - J. Luts| p 1610
Hof van Justitie 07 juli 2022

Europese Unie – Richtlijn productaansprakelijkheid – Begrip «schijnproducent» – Extensieve interpretatie – Louter feit van aanbrengen naam, merk of ander onderscheidingsteken volstaat – Geen voorwaarde inzake de gewekte schijn – Geen voorwaarde inzake identificeerbaarheid van de werkelijke producent – Toepassingsproblemen

door - E. Van Gool| p 1612
Hof van Justitie 15 november 2022

Europese Unie – Justitiële samenwerking in burgerlijke zaken – Bevoegdheid, erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in huwelijkszaken en inzake de ouderlijke verantwoordelijkheid – Echtscheiding – Verordening (EG) nr. 2201/2003 – Artikel 2, punt 4, en artikel 21 – Begrip «beslissing» – Erkenning in een lidstaat van een huwelijksontbinding die is overeengekomen in een overeenkomst tussen echtgenoten en uitgesproken door een ambtenaar van de burgerlijke stand van een andere lidstaat – Criterium om te bepalen of er sprake is van een «beslissing»

door - T. Kruger| p 1614
Hof van Justitie 28 oktober 2022

Europese Unie – Justitiële samenwerking in strafzaken – Handvest van de grondrechten van de Europese Unie – Artikel 50 – Schengenuitvoeringsovereenkomst – Artikel 54 – Ne-bis-in-idembeginsel – Overeenkomst betreffende uitlevering tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten van Amerika – Uitlevering van een derdelander aan de Verenigde Staten krachtens een door een lidstaat gesloten bilateraal verdrag – Derdelander die in een andere lidstaat ter zake van dezelfde feiten bij onherroepelijk vonnis is veroordeeld en zijn straf daar volledig heeft ondergaan

door - V. Glerum| p 1615
Hof van Justitie 17 maart 2022

Europese Unie – Richtlijn 2008/104/EG – Uitzendarbeid – Tijdelijkheid – Opeenvolgende opdrachten – Gunstigheidsbeginsel – Subjectief recht – Rol van de sociale partners

door - E. Timbermont, V. Goetvinck| p 1618
Hof van Justitie 22 december 2022

Europese Unie – Associatieovereenkomst EEG/Turkije – Gezinshereniging met echtgenoot – Taaltest opgelegd aan reeds verblijvende Turkse werknemer in verband met het door zijn echtgenote ingediende verzoek om gezinshereniging – Nieuwe beperking – Dwingende reden van algemeen belang die verband houdt met het nastreven van een succesvolle integratie

door - S. Van der Jeught| p 1621
Hof van Cassatie 09 januari 2023

1. Beslag en executie – Beslag onder derden – Schuldenaarsverklaring – Draagwijdte van de sanctie – Beoordeling door de beslagrechter – Toets door het Hof van Cassatie – 2. Beslag en executie – Beslag onder derden – Schuldenaarsverklaring – Bijkomende gedingkostenveroordeling

p 1624
Hof van Cassatie 05 oktober 2022

Verbintenis – Voorwaarde – Ontbindende voorwaarde – Begrip – Voldoende ernstige wanprestatie

p 1624
Hof van Cassatie 15 november 2022

Bedreiging – Bedreiging bij naamloos of ondertekend geschrift – Doen ontstaan van ernstige vrees voor een aanslag op de fysieke of morele integriteit of op de individuele vrijheid – Begrip – Bedoeling van de dader – Bewoordingen van het geschrift

met noot| p 1624
Hof van Cassatie 24 januari 2022

Wet Ontslagregeling Personeelsafgevaardigden – Sluiting van een afdeling – Geen voorafgaande erkenning

p 1625
Hof van Cassatie 14 september 2021

Wegverkeer – Rijverbod – Alcoholslot – Geen alcoholverslaving vereist

met noot| p 1625
Raad van State 25 november 2022

Beroep tot nietigverklaring – Onderwijs – Regioafbakening van de netoverstijgende regionale ondersteuningscellen – 1. Optreden in rechte van de Raad van het Gemeenschapsonderwijs – Nadeel overstijgt belangen individuele scholengroepen – Aantasting organisatievrijheid en pedagogisch project Gemeenschapsonderwijs – 2. Prejudiciële vraag aan Grondwettelijk Hof – Argumentatie dat decreet niet ongrondwettig is – Niet gelijk te stellen met een grondwetsconforme interpretatie – Bevoegdheid Grondwettelijk Hof

p 1625
Hof van Beroep Brussel 18 februari 2020

Nalatenschap – Fiscale aangifte – Burgerrechtelijke gevolgen – Akkoord tot verdeling van de nalatenschap

p 1626
Hof van Beroep Brussel 27 juni 2019

Koop – a) Consumentenkoop – Begrip «in overeenstemming met de overeenkomst» – Verplichtingen tot conforme levering en vrijwaring voor verborgen gebreken – Gebrek aan overeenstemming – Bewijs – Deskundigenverslag – Sancties – Hiërarchie – Voorrang aan uitvoering in natura – Schadebeperkingsplicht – Niet-naleving – Sanctie – b) Verborgen gebreken – Recht op vrijwaring – Toebehoren – Overdracht aan opeenvolgende kopers – Sanctie – Ontbinding – Voorwaarde

met noot| p 1628
Burgerlijke Rechtbank 20 december 2018

Onrechtmatige daad – Aansprakelijkheid – Dieren – Eigen fout van het slachtoffer – Bewijslast – Eigenaar of bewaarder

met noot| p 1633
Vredegerecht Gent 20 juni 2022

Erfdienstbaarheid – Erfdienstbaarheid van overbouw – Erfdienstbaarheid van doorgang – Accessoir opstalrecht – Accessoire erfdienstbaarheid

p 1636