Gerechtelijk recht – Hoven en rechtbanken – Zaakverdelingsreglement – Centralisatie bij één afdeling

In arrest nr. 161/2022 van 8 december 2022 oordeelt het Grondwettelijk Hof dat artikel 186, § 1, zevende lid, van het Gerechtelijk Wetboek, geïnterpreteerd in die zin dat het enkel van toepassing is op een zaakverdelingsreglement waarbij één enkele afdeling exclusief bevoegd wordt gemaakt voor bepaalde categorieën van zaken, en niet twee of drie afdelingen binnen een zeer groot gerechtelijk arrondissement, geen schending inhoudt van de artikelen 13 en 23, derde lid, 2°, van de Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met de artikelen 6 en 13 van het EVRM. Het staat aan de Raad van State te bepalen of het koninklijk besluit tot vaststelling van een zaakverdelingsreglement afbreuk doet aan het fundamentele recht op juridische bijstand en of het voldoende waarborgen biedt betreffende het recht op toegang tot een rechter, meer bepaald voor personen met een handicap of voor personen van wie de advocaat een handicap heeft.

p 960 | 161/2022 | | Grondwettelijk Hof