Fiscaal recht – Transparantie belastinggegevens – Databank – Bescherming persoonsgegevens

Met arrest nr. 162/2022 van 8 december 2022 verwerpt het Grondwettelijk Hof het beroep tot vernietiging van hoofdstuk 4 van de programmawet van 20 december 2020, dat de mogelijkheid voor de belastingadministratie om het Centraal Aanspreekpunt (CAP) te raadplegen uitbreidt tot de gegevens over het saldo van de bank- en betaalrekening en het totaalbedrag van bepaalde financiële contracten die door een belastingplichtige worden aangehouden. Hoewel die uitbreiding een inmenging vormt in het privéleven van de belastingplichtigen en van de personen met wie zij die financiële verrichtingen hebben gedaan, beantwoordt zij aan een legitiem doel (bestrijden van belastingfraude en financiering van terrorisme) en is zij daarmee evenredig. De wet bevat voldoende waarborgen tegen willekeurige inmengingen in het privéleven van de betrokken personen.

p 960 | 162/2022 | | Grondwettelijk Hof