Jaargang 87 nummer 30 van 23 maart 2024

Artikelen

De bijzondere rol van rechtscolleges tijdens de COVID-19-crisis

A. Verlinden, E. De Raeymaeker, M. Bultheel|p 1162

Rechtspraak

Grondwettelijk Hof 25 januari 2024

1. Grondwet – Gelijkheid en niet-discriminatie – Gerechtelijk recht – Notarissen en gerechtsdeurwaarders – Tuchtkamer – Voorzitter – 2. Gerechtelijk recht – Notarissen en gerechtsdeurwaarders – Tuchtkamer – Voorzitter

p 1176
Hof van Cassatie 22 januari 2024

Rechtsmiddelen – Burgerlijke zaken – Hoger beroep – Relatieve werking – Meerpartijengeschil – Onsplitsbaar geschil

met noot| p 1176
Hof van Cassatie 18 januari 2024

Koop – Verborgen gebreken – Korte termijn – Instellen van de vordering in rechte – Kwalificatie – Taak van de rechter

met conclusie van advocaat–generaal met opdracht - F. Vroman| p 1176
Hof van Cassatie 18 januari 2024

1. Vonnissen en arresten – Motiveringsplicht – Vermeldingen – Nummers van de stukken – 2. Gerechtskosten – Rechtsplegingsvergoeding – Indexatie – Ijkpunt

p 1179
Hof van Cassatie 11 januari 2024

Gerechtskosten – Rechtsplegingsvergoeding – Voorwaarde – Bijstand door een advocaat

p 1179
Hof van Cassatie 7 september 2023

Huur – Overmacht – Tenietgaan van het verhuurde goed – Taak van de feitenrechter – Genotstoornis – Onderscheid tussen artikel 1722 oud BW en contractuele aansprakelijkheid van de verhuurder

met noot| p 1180
Hof van Cassatie 27 juni 2023

Nationaliteit – Vervallenverklaring van de nationaliteit – a) Ontvankelijkheid het cassatieberoep – b) Miskenning van de verplichtingen van iedere Belgische burger – Uitsluiting van de nationale gemeenschap – c) Maatregel van burgerlijke aard

met noot| p 1180
Hof van Cassatie 3 april 2023

Strafvordering – Burgerlijke rechtsvordering – Onrechtmatige daad – Oorzakelijk verband – Sociale zekerheid werknemers – Bevoegdheid en aanleg – Arbeidsrechtbank – Verjaring

met noot van - T. Van de Calseyde| p 1180
Raad van State 11 september 2023

Cassatie – Vreemdelingen – 1. Vermelding van URL – Document zelf niet toegevoegd aan het dossier – Geen schending van het recht van verdediging – Geen schending van de schriftelijke procedure – 2. Openen van URL – Geen eigen onderzoek door Raad voor Vreemdelingenbetwistingen

p 1184
Hof van Beroep Antwerpen 14 juni 2022

Vereffening en verdeling – Gerechtelijke vereffening-verdeling – Procedure – Termijnenregeling – Wettelijke regeling bij gebrek aan minnelijke regeling – ijkpunt van de notariële boedelbeschrijving

met noot| p 1184
Arbeidshof Antwerpen 23 januari 2023

Arbeidsovereenkomst bedienden – Eenzijdige wijziging – Exceptie van niet-uitvoering – Loon – Overeenkomst – Schadeveroorzakende contractuele wanprestatie

p 1186
Ondernemingsrechtbank Leuven 18 december 2023

Koop – Levering – Verborgen niet-conformiteit – Verborgen gebreken – Vertrekpunt en schorsing van de korte termijn – Schadevergoeding – Winstderving

p 1187
Burgerlijke Rechtbank Oost-Vlaanderen, afd. Dendermonde 19 oktober 2023

Handelshuur – Uitzettingsvergoeding – Niet ten uitvoer leggen voornemen verhuurde goed zelf te gebruiken – Geen persoonlijk en werkelijk gebruik zes maanden na uitzetting huurder – Vertrekpunt en schorsing van die termijn

p 1192