Jaargang 87 nummer 19 van 06 januari 2024

Artikelen

Herkwalificatie van een makelaars- naar een handelsagentuurovereenkomst en weerlegging van het wettelijk vermoeden in verband met de uitwinningsvergoeding

Pieterjan Naeyaert|p 722

Rechtspraak

Grondwettelijk Hof 11 april 2023

Bestuursprocesrecht – Raad voor vergunningsbetwistingen – Handhavingscollege – Recht op toegang tot de rechter – Belangenschade – Relativiteitseis – Attentieplicht

met noot van - Michelle Meulebrouck, Lise Van den Eynde| p 733
Hof van Cassatie 02 mei 2023

1. Onderzoek in strafzaken – Algemeen – Verplichting tot onderzoek – a) Draagwijdte – b) Taak van het onderzoeksgerecht – Redelijkheid van bijkomende onderzoekshandelingen – c) Eigendomsmisdrijven – 2. Rechten van de Mens – Eigendomsrecht – Verplichting tot onderzoek van eigendomsmisdrijven

met noot| p 751
Hof van Cassatie 04 april 2023

Bewijs – Strafzaken – Onrechtmatig verkregen bewijs – Opzettelijk begane of daarmee gelijk te stellen onregelmatigheden die getuigen van een grove onachtzaamheid – Recht op een eerlijk proces

met noot| p 751
Hof van Cassatie 28 februari 2023

Strafvordering – a) Parlementaire onschendbaarheid – Aard en draagwijdte – Instellen van de strafvordering – Voorwaarden – b) Burgerlijke partij – Klacht tegen een parlementslid – Instellen van de strafvordering – Voorwaarden – Recht op toegang tot de rechter

p 752
Hof van Cassatie 28 februari 2023

Straf – Herhaling – Wanbedrijf gepleegd na een eerder wanbedrijf – Nieuw wanbedrijf gepleegd voordat vijf jaar zijn verlopen sinds de straf werd ondergaan of sinds de straf is verjaard – Tijdstip van het ondergaan van de straf – Hoofdgevangenisstraf die deels effectief en deels met uitstel van tenuitvoerlegging wordt uitgesproken – Voorlopige invrijheidstelling met het oog op de verwijdering van het grondgebied

met conclusie van advocaat-generaal - B. De Smet| p 752
Hof van Cassatie 9 december 2022

1. Handelstussenpersonen – Herkwalificatie – Makelaar – Agentuur – Permanente band – 2. Handelstussenpersonen – Agentuur – Uitwinningsvergoeding – Voorwaarden – Aanbreng van nieuwe klanten of aanzienlijke uitbreiding van de zaken met bestaande klanten – Aanzienlijke voordelen voor de principaal – Redelijke verwachting – Beoordelingstijdstip – Beëindiging van de overeenkomst – Concurrentiebeding – Wettelijk vermoeden – Weerlegging – 3. Deskundigenonderzoek – Burgerlijke zaken – Beoordelingsbevoegdheid van de rechter

met noot| p 755
Raad van State 11 mei 2023

Cassatie – Ruimtelijke ordening en stedenbouw – Raad voor Vergunningsbetwistingen – Verordenende omzendbrief – Beleidsmatig gewenste ontwikkeling – Afwijking moet formeel gemotiveerd worden

p 756
Hof van Beroep Gent 11 mei 2023

Beslag – Uitvoerend beslag onder derden – Loonbeslag – Samenloop – Voorrecht voor de levering van levensmiddelen (artikel 19, 5° Hyp.W)

p 756
Hof van Beroep Antwerpen 7 juni 2022

Vereffening en verdeling – Gerechtelijke vereffening-verdeling – Procedure – Specifieke proceshandelingen dan wel proces-verbaal-akten – Draagwijdte – Boedelbeschrijving

p 758
Ondernemingsrechtbank Brussel 26 september 2022

Verzekeringen – Verzekeringsovereenkomst – Rechtsbijstandverzekering – Betaling kosten en honoraria advocaat – Geen rechtsband tussen advocaat en verzekeraar

p 759