Jaargang 86 nummer 21 van 21 januari 2023

Artikelen

Hof van Justitie verklaart onbeperkte publieke toegang tot het UBO-register ongeldig

A. Van de Meulebroucke, L. Mortier|p 802

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

R. Houben|p 803

Rechtspraak

Grondwettelijk Hof 20 oktober 2022

1. Grondwet – Gelijkheid en niet-discriminatie– Verdovende middelen – Voorbereidende handelingen – Poging tot drugsmisdrijf – 2. Verdovende middelen – Voorbereidende handelingen – Poging tot drugsmisdrijf

p 816
Hof van Cassatie 20 oktober 2022

Handelstussenpersonen – Agentuur – Beëindiging – Ernstige tekortkoming of uitzonderlijke omstandigheid – Termijn

p 816
Hof van Cassatie 30 september 2022

Vastgoedmakelaar – Tucht – Procedure – Advocaat – Mandaat ad litem – Wraking

p 816
Hof van Cassatie 30 september 2022

1. Gerechtskosten – Rechtsplegingsvergoeding – Procesverhouding – Wrakingsprocedure – Herstelprocedure – Herstel van een rechterlijke beslissing in een wrakingsprocedure – 2. Burgerlijke rechtspleging – Procesmisbruik – Geldboete – Recht van verdediging

met noot| p 816
Hof van Cassatie 02 september 2022

Intellectuele eigendom – Domeinnaam – Dwangsom – Termijnen

p 817
Hof van Cassatie 31 maart 2022

Burgerlijke rechtsvordering – Naamlening – Hoedanigheid – Identificatie in de gedinginleidende akte – Nietigheid

met noot van - S. Sobrie| p 817
Hof van Cassatie 31 maart 2022

Faillissement – Buitenbezitstelling – Loon gefailleerde voor arbeidsprestaties geleverd na faillissement

p 822
Hof van Cassatie 23 november 2021

1. Wegverkeer – Rijverbod – Uitstel van tenuitvoerlegging – Verplicht effectief gedeelte van minstens acht dagen – 2. Probatie, opschorting en uitstel – Uitstel – Verval van het recht tot sturen – Verplicht effectief gedeelte

met noot| p 822
Raad van State 04 juli 2022

Raad van State – Beroep tot nietigverklaring – Openbaar ambt – Benoemingen – Gelijkheidsbeginsel – Vergelijking van aanspraken en verdiensten – Discretionaire bevoegdheid – Niet uitdrukkelijk vooraf opgesomde profielvereisten of beoordelingscriteria – Voorwaarden van toelaatbaarheid – Belang bij kritiek op een niet vooraf bepaald profielvereiste

p 822
Hof van Beroep Antwerpen 30 maart 2022

Handelstussenpersonen – Agentuur – Beëindiging – Uitwinningsvergoeding – Eigendomsvoorbehoud cliënteel

p 823
Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afd. Antwerpen 18 maart 2021

Faillissement – Curator – Hoedanigheid – Opdracht – Gerechtelijke vereffeningsbewindvoerder – Aansprakelijkheid – Toetsing van gedrag aan dat van normaal zorgvuldig curator, geplaatst in dezelfde concrete omstandigheden

p 824

Kanttekeningen

De Gambia v. Myanmar-zaak voor het Internationaal Gerechtshof: een stapje dichter bij een meer doeltreffende handhaving van internationaalrechtelijke gemeenschapsnormen via actio popularis-procesvoering door niet-rechtstreeks getroffen staten?

S. El Amouri