Jaargang 86 nummer 20 van 14 januari 2023

Artikelen

Rechtspraak

EHRM 15 juni 2021

Rechten van de mens – Recht op leven – Positieve verplichtingen staat – Osman-test – Huiselijk geweld – Discriminatieverbod

door - U. Lettanie| p 762
EHRM 01 juni 2021

Rechten van de mens – Recht op vrijheid – Rechtmatigheid van detentie – Internering – Weigering invrijheidsstelling na wetswijziging – Driejarige wachttermijn

door - E. Vandennieuwenhuysen| p 763
EHRM 25 mei 2021

Rechten van de mens – Recht op eerbiediging van het privéleven – Persvrijheid – Privacy – Bulkinterceptie

door - L. Martens| p 765
EHRM 08 april 2021

Rechten van de mens – Recht op eerbiediging van het privé- en gezinsleven – Vaccinatieplicht – Sociale solidariteit

door - L. Reyntjens| p 767
EHRM 06 april 2021

Rechten van de mens – Verbod van foltering of onmenselijke en vernederende behandeling en bestraffing – Internering – Gewone gevangenis – Gebrek aan aangepaste zorg – Daadwerkelijk preventief rechtsmiddel

door - E. Vandennieuwenhuysen| p 769
EHRM 30 maart 2021

Rechten van de mens – Recht op vrijheid – Procedurele voorwaarden – Psychische problemen – Internering – Forensisch psychiatrisch deskundigenonderzoek – Openbare terechtzitting

door - U. Lettanie| p 771
EHRM 16 maart 2021

Rechten van de mens – Recht op een eerlijk proces – Recht op toegang tot de rechter – Ontvankelijkheidsvoorwaarden burgerrechtelijke procedure – Terugwerkende kracht – Beïnvloeding uitkomst rechtszaak door wetgever – Extraterritoriale bevoegdheid – Ernstige schendingen van het internationaal humanitair recht

door - V. Verbelen| p 772
EHRM 16 februari 2021

Rechten van de mens – Recht op leven – Recht op een doeltreffend rechtsmiddel – Effectief onderzoek

door - A. Berrendorf, A.-L. Claes| p 774
ECSR 09 februari 2021

Rechten van de mens – Recht op billijke arbeidsvoorwaarden – Recht op onderwijs – Contract van (on)bepaalde duur

door - M. Bourguignon| p 776
ECSR 03 februari 2021

Rechten van de mens – Recht op onderwijs – Inclusief onderwijs – Discriminatieverbod – (Verstandelijke) handicap

door - M. Spinoy, K. Willems| p 778
EHRM 02 februari 2021

Rechten van de mens – Verbod van foltering – Procedurele verplichting – Onderzoek naar kindermisbruik – Effectiviteit onderzoek – Verdrag van Lanzarote – Internationale gerechtelijke samenwerking

door - V. Verbelen| p 779
EHRM 29 januari 2021

Rechten van de mens – Recht op eerbiediging van het privéleven – Recht op bedelen

door - E. Vandennieuwenhuysen| p 781
ECSR 26 januari 2021

Rechten van de mens – Recht op huisvesting – Recht op sociale, juridische en economische bescherming – Recht op sociale en medische bijstand – (Niet-) begeleide minderjarige vreemdelingen

door - N. Roox| p 782
EHRM 21 januari 2021

Rechten van de mens – Gewapend conflict – Extraterritoriale rechtsmacht – Internationaal humanitair recht – Recht op leven – Onderzoeksverplichting – Bijzondere kenmerken

door - E. Albers| p 784
EHRM 14 januari 2021

Rechten van de mens – Verbod op onmenselijke of vernederende behandeling – «Haatmisdrijf» op grond van seksuele geaardheid – Verbod op discriminatie – Procedurele en positieve verplichtingen onder EVRM

door - M. Luining| p 786
Hof van Cassatie 31 mei 2022

Meineed – Boedelbeschrijving – Aangifteplicht – Verrichtingen die een invloed kunnen hebben op de samenstelling van de boedel – Geldbedrag dat kort vóór het overlijden van de erflater aan de erfgenaam werd gestort tot dekking van bepaalde kosten van de open te vallen nalatenschap

met noot| p 788
Hof van Cassatie 12 mei 2022

1. Aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad – Oorzakelijk verband – Beoordeling door de rechter – Abstractie maken van het foutief element – 2. Verzekering – Verzekeringsovereenkomst – Verjaringstermijn – Artikel 1304, eerste lid oud BW – Artikel 2262bis, § 1, eerste lid oud BW – Artikel 34, § 1 WLVO (art. 88, § 1 W.Verz.) – Bijzondere wet – Vordering tot nietigverklaring van de verzekeringsovereenkomst – Relatieve nietigheid of absolute nietigheid

p 788
Hof van Cassatie 08 november 2021

Verzekering – Verzekeringsovereenkomst – Artikel 34, § 2 WLVO (art. 88, § 2 W.Verz.) – Artikel 35, § 4 WLVO (art. 89, § 4 W.Verz.) – Stuiting van de verjaring – Einde – Dwingend recht – Duidelijke en ondubbelzinnige kennisgeving van de wil om schade te vergoeden

p 788
Hof van Beroep Brussel 24 januari 2020

1. Algemene rechtsbeginselen – Fraus omnia corrumpit – Schuldenaar die verjaring heeft verkregen door bedrieglijke handeling – Gevolg – Toepassingsvoorwaarden «Fraus omnia corrumpit» – Bedrog gericht op het doen verstrijken van de verjaringstermijn vooraleer de schuldeiser in rechte kan optreden – 2. Misbruik van recht – Begrip – Marginale toetsing – Onderscheid met «Fraus omnia corrumpit» – 3. Algemene rechtsbeginselen – Vertrouwens- en rechtszekerheidsbeginsel – Toepassing in het kader van de verjaring – Toepassingsvoorwaarden

p 789
Burgerlijke Rechtbank 27 juni 2019

Verzekering – Motorrijtuigen – Subrogatie – Begrip houder – Verzekerde

p 793
Burgerlijke Rechtbank Tongeren 06 juni 2019

Beslag onder derden – Hypothecaire inschrijving – Dwangsom

p 796

Wetgeving in kort bestek

 • Executief van de moslims van België – Intrekking erkenning p 798
 • Energiecrisis – Huurprijzen – Beperking van de indexatie – Brusselse Huisvestingscode – Energiebesluit p 798
 • Bloeddonatie – Uitsluitingscriteria – Bloed en bloedderivaten van menselijke oorsprong p 798
 • Taxidiensten p 798
 • Raad van State p 798
 • Discriminatie – Gezondheidstoestand p 798
 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen – Evaluatie – Criteria p 799
 • Gezworenen – Wraking – Assisenprocedure – Bekendmaking van de vonnissen – Centraal register voor de beslissingen van de rechterlijke orde p 799
 • Intellectuele eigendom – Gerechtelijk Wetboek – Wetboek van economisch recht p 799
 • Maritieme beveiliging – Scheepvaartwetboek p 799
 • Cultureelerfgoeddecreet p 799
 • Verloven – Mantelzorgers – Ouders – Evenwicht tussen werk en privéleven p 799
 • Transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden p 799