Jaargang 86 nummer 15 van 10 december 2022

Artikelen

Onroerende voorkooprechten, voorkeurrechten en aankoopopties in het nieuw Burgerlijk Wetboek: innovaties op verbintenisrechtelijk en zakenrechtelijk vlak

V. Sagaert|p 562

Rechtspraak

Grondwettelijk Hof 03 februari 2022

Verzekering – Verzekeringsovereenkomst – Verzekering BA motorrijtuigen – Niet-verzekerd motorrijtuig – Artikel 19bis-11 WAM-wet – Artikel 19bis-14 WAM-wet – Subrogatievordering van het Fonds tegen de aansprakelijke persoon – Vrijspraak bestuurder van de tenlastelegging van ontstentenis van verzekering – Artikel 33bis WAM-wet – Overgangsbepaling – Artikel 16 GW – Artikel 1 Eerste Aanvullend Protocol bij het EVRM

p 577
Hof van Cassatie 28 oktober 2022

Recht van verdediging – Algemeen rechtsbeginsel – Draagwijdte – elementen die aan de rechter worden voorgelegd

p 577
Hof van Cassatie 28 oktober 2022

Burgerlijke rechtspleging – Taak van de rechter – Detectie van in het debat zijnde stukken als grondslag tot inwilliging van de vordering

p 577
Hof van Cassatie 07 oktober 2022

1. Dwangsom – Modaliteiten – Verbeurte – Taak van de beslagrechter – 2. Gerechtskosten – Rechtsplegingsvergoeding – Basisbedrag – Verhoging – Complexiteit van de zaak – Verantwoording – Uitgavenniveau

p 577
Hof van Cassatie 07 oktober 2022

Burgerlijke rechtspleging – Termijnen – Coronawetgeving tot verlenging van termijnen om in rechte te ageren – Onderscheid tussen vervaltermijn voor het initiëren van een vordering en vervaltermijn voor het instellen van een rechtsmiddel – Prejudiciële vraag

p 578
Hof van Cassatie 05 september 2022

Gewijsde (rechterlijk) – Burgerlijke zaken – Exceptie van gewijsde – Taak van de rechter – Vergelijking van de draagwijdte van de beslissing waarvan het gezag van gewijsde wordt ingeroepen met de nieuwe vordering – Nagaan of die vordering kan worden ingewilligd zonder het voordeel van de eerdere beslissing ongedaan te maken

p 578
Hof van Cassatie 30 november 2021

Wegverkeer – Autosnelweg – Verbod om achteruit te rijden – Pechstrook

met noot| p 578
Hof van Cassatie 21 oktober 2021

Verzekering – Verzekeringsovereenkomst – Verzwaring van het risico – Artikel 26, § 1, eerste lid WLVO (art. 81, § 1, eerste lid W.Verz.) – Spontane mededelingsplicht – Geen verificatie in hoofde van de verzekeraar

p 579
Hof van Beroep Antwerpen 14 juni 2022

1. Gerechtelijk recht – Kennisgeving van een vonnis bij gerechtsbrief – Niet-vermelding van de beroepstermijn – Gebrekkige kennisgeving – 2. Nationaliteit – Nationaliteitsverklaring – Hoger beroep – Laattijdigheid – Overmacht – Niet-vermelding van de beroepstermijn in de kennisgeving – Gebrekkige kennisgeving

p 579
Hof van Beroep Antwerpen 30 september 2021

Vennootschap – Statuten – Leeftijdsgrens – Uitsluiting als vennoot en als aandeelhouder – Algemene Antidiscriminatiewet – Toepassingsgebied

met noot van - L. Vermeulen| p 581
Hof van Beroep Brussel 17 december 2020

Verzekeringen – Verzekeringsovereenkomst – Terrorisme – Artikel 10, § 2 wet 1 april 2007 – Levensverzekeringsovereenkomst – Uitsluiting van verblijven in Mali – Geldige uitsluiting

p 587
Arrondissementsrechtbank West-Vlaanderen 17 december 2021

Materiële bevoegdheid – Arbeidsrechtbank – Schending bedrijfsgeheim

p 591
Ondernemingsrechtbank Gent 11 maart 2021

1. Overeenkomst – Kwalificatie – Bevoegdheid van de rechter – 2. Lening – Onderscheid met kredietovereenkomst – Vrijheid om krediet al dan niet op te nemen en vrijheid om aan het krediet een bestemming te geven

p 593
Vredegerecht Gent 28 maart 2022

Woninghuur – Sociale Huisvesting – Sociaal Grondrecht – Menswaardige Huisvesting – Ontbinding wegens wanprestatie – Belangenafweging

p 596

Kanttekeningen

De aangifte van strafbare feiten waarvan de geheimgerechtigde het slachtoffer is geweest – artikel 458bis Sw, repetita

F. Blockx