Jaargang 87 nummer 34 van 20 april 2024

Artikelen

De hervorming van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State: een snellere en kwaliteitsvolle procedure

A. Meskens, G. Debersaques|p 1322

Rechtspraak

Hof van Cassatie 04 maart 2024

1. Koop – Niet-conforme levering – Verborgen gebreken – Aanvaarding als scharnierpunt – 2. Deskundigenonderzoek – Burgerlijke zaken – Tegenspraak – Laattijdige opmerkingen aan de deskundige – Gevolg – Wering van deze opmerkingen uit het debat in rechte

met noot| p 1341
Hof van Cassatie 05 februari 2024

Koop – Verkoop andermans zaak – Relatieve nietigheid – Restitutievordering – In pari causa en nemo auditur

met conclusie van advocaat-generaal - H. Vanderlinden| p 1341
Hof van Cassatie 25 januari 2024

Overeenkomst – Vertegenwoordiging – Kennisname en aanvaarding vertegenwoordiging na totstandkoming rechtshandeling

p 1343
Hof van Cassatie 08 januari 2024

Overeenkomst – Verbintenis onder opschortende voorwaarde – Niet-vervulling van voorwaarde door toerekenbare niet-nakoming van de schuldenaar – Sancties

p 1344
Hof van Cassatie 30 mei 2023

1. Strafvordering – Burgerlijke partij – Ontvankelijkheid van de burgerlijkepartijstelling – Onderzoeksgerecht – 2. Burgerlijke partij – Stelling – a) Beoordeling van de ontvankelijkheid – Taak van het onderzoeksgerecht – b) Vormvereisten – c) Burgerlijkepartijstelling bij wijze van voeging of tussenkomst – Ontvankelijkheid – 3. Belaging – Natuurlijke persoon – 4. Misbruik van de zwakke toestand van personen –Natuurlijke persoon

met conclusie van advocaat-generaal - B. De Smet| p 1344
Raad van State 06 oktober 2023

Raad van State – Schadevergoeding tot herstel – Voorwaarden – Enkel indien vernietiging schade niet volledig herstelt

p 1351
Raad van State 29 september 2023

Raad van State – Vordering tot schorsing – Uiterst dringende noodzakelijkheid – Overheidsopdrachten – Vertrouwelijkheid van het fabrieks- of bedrijfsgeheimen – Vertrouwelijkheid van de offertes – Evenwicht met formelemotiveringsplicht

p 1351
Hof van Beroep Antwerpen 07 november 2023

Dading – Draagwijdte – Interpretatie – Wederzijdse toegevingen – Begrip

p 1352
Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afd. Antwerpen 09 maart 2023

Koop en aanneming – Verborgen gebreken – Hoofdelijke aansprakelijkheid van de aannemer en de promotor – Samenlopende fouten

p 1353
Vredegerecht Beveren 30 mei 2023

Erfdienstbaarheid – Ontbindende voorwaarde – Duurtijd

p 1359