Jaargang 87 nummer 32 van 06 april 2024

Artikelen

Grensoverschrijdende fusies, splitsingen en omzettingen van vennootschappen na de Mobiliteitsrichtlijn (deel 2)

S. Deschepper|p 1242

Rechtspraak

Hof van Cassatie 07 maart 2024

Rechtsmiddelen – Burgerlijke zaken – Hoger beroep – Verzoekschrift – Onvolkomen opgave van de grieven – Sanctie – Regularisatie

met noot| p 1256
Hof van Cassatie 04 maart 2024

Burgerlijke rechtspleging – Vordering – Uitbreiding of wijziging van de vordering – Voorwaarden

met noot| p 1256
Hof van Cassatie 04 maart 2024

Algemene rechtsbeginselen – Recht van verdediging – Taak van de rechter – Ambtshalve aangevoerde middelen – Redelijke verwachting

met noot| p 1257
Hof van Cassatie 29 februari 2024

1. Rechtsmiddelen – Burgerlijke zaken – Berusting – Stilzwijgende berusting – Beoordeling in feite – Toets door het Hof van Cassatie – 2. Rechtsmiddelen – Burgerlijke zaken – Berusting – Advocaat – Bijzondere volmacht

met noot| p 1257
Hof van Cassatie 25 januari 2024

Burgerlijke rechtspleging – Vordering in rechte – Ontvankelijkheid – Belang

met conclusie van advocaat-generaal - E. Herregodts| p 1258
Hof van Cassatie 08 januari 2024

Beslag en executie – Uitvoerend beslag – Aangifte van schuldvorderingen – Termijn – Laattijdig – Overmacht of goede trouw van de schuldeiser

met noot van - J. del Corral| p 1260
Hof van Cassatie 16 mei 2023

1. Witwassen – Ontdoken inkomstenbelastingen als vermogensvoordeel uit het misdrijf belastingontduiking – Vermenging met legaal inkomen – Bepaling van het illegale breukdeel – 2. Straf – Verbeurdverklaring – Witwassen – a) Verbeurdverklaring van het voorwerp van een witwasmisdrijf – b) In art. 505 Sw. bedoelde witwasmisdrijven – Verbeurdverklaring per equivalent – Verhaalbaarheid op het vermogen van elk van die veroordeelden – Geen meervoudige verbeurdverklaring – c) Vermindering van het verbeurdverklaarde bedrag – Onredelijk zware straf

met noot| p 1263
Hof van Cassatie 23 maart 2021

Straftoemeting – Samenloop – Eendaadse samenloop – Zwaarste straf – Bijkomende straffen – Ontzetting op grond van art. 382bis Sw.

met conclusie van advocaat-generaal - B. De Smet| p 1264
Raad van State 14 september 2023

Raad van State – Beroep tot nietigverklaring – Leefmilieu – 1. Pesticidenverbod – Verbod opgelegd door Brussels Hoofdstedelijk Gewest – Federale loyauteit – Werking in omgekeerde richting van federale loyauteit – 2. Voorzorgsbeginsel – Nieuwe wetenschappelijke inzichten – Lidstaat mag sneller ageren dan bevoegde Europese instanties

p 1270
Hof van Beroep Gent 10 oktober 2023

Belasting over de toegevoegde waarde – Tarief

p 1270
Hof van Beroep Brussel 03 oktober 2023

Internationaal publiekrecht – Volkenrecht – Nationaliteit – Statuut van staatlozen – Verdrag Status van Staatlozen 1954 – Palestijn – UNRWA

met noot| p 1272
Hof van Beroep Antwerpen 23 mei 2023

Vereffening en verdeling – Procedure – Tussengeschil – Tussentijdse bezwaren – Betwisting van de schuldvordering van een derde-schuldeiser – Geen tussengeschil in de zin van artikel 1216 Ger.W.

p 1275
Arbeidshof Gent, afd. Gent 13 november 2020

1. Ondernemingsraad en comité voor preventie en bescherming – Beschermde werknemer – Ontslag – Begrip – Beëindiging van de arbeidsovereenkomst ten laste van de werkgever – Dringende reden – Ontbinding van de arbeidsovereenkomst – Re-integratieverzoek – 2. Overeenkomst – Ontbinding wegens wanprestatie – Ernstige contractuele wanprestatie van werkgever – Grondwet – Gelijkheid en niet-discriminatie – 3. Onverschuldigde betaling – Terugvordering ontslagvergoeding – Nettobedrag – Bedrijfsvoorheffing

met noot| p 1278