Jaargang 87 nummer 31 van 30 maart 2024

Artikelen

Het Internationaal Gerechtshof en de Israëlisch-Palestijnse kwestie

J. Wouters|p 1202

Grensoverschrijdende fusies, splitsingen en omzettingen van vennootschappen na de Mobiliteitsrichtlijn (deel 1)

S. Deschepper|p 1203

Rechtspraak

Grondwettelijk Hof 8 februari 2024

Strafwet – Legaliteitsbeginsel – Verkeersmisdrijf – Bevel tot betalen – Beroep – Beoordeling ten gronde – Onmiddellijke toepassing van procedurewet

p 1218
Hof van Cassatie 6 november 2023

Bestuursrecht – Beginselen van behoorlijk bestuur – Onpartijdigheidsbeginsel – Administratieve overheid – Wetgeving

p 1218
Hof van Cassatie 16 oktober 2023

Grondwettelijk Hof – Samenloop van grondrechten – Bindend karakter verwerpingsarrest voor rechter – Geen bindend karakter wat betreft toetsing aan bepaling van internationaal of Europees recht

p 1218
Hof van Cassatie 06 juni 2023

1. Strafvordering – Conclusies – Conclusietermijnen – Laattijdig ingediende conclusie – Ambtshalve wering – Geen dilatoir oogmerk vereist – 2. Recht van verdediging – Weren van stukken – Dilatoir oogmerk – Beoordeling door de rechter

met noot| p 1219
Hof van Cassatie 23 mei 2023

Strafvordering – a) Conclusies – Afhandeling van de burgerlijke belangen – Nieuwe conclusietermijn op grond van het nieuwe stuk of feit – Noodzaak van een verzoekschrift – b) – Conclusies – Toepasselijke wetsbepalingen – c) Burgerlijke rechtsvordering – Afhandeling van de burgerlijke belangen – Neerlegging van de stukken binnen de vastgestelde termijnen

met noot| p 1219
Raad voor Vergunningsbetwistingen 24 augustus 2023

1. Ruimtelijke ordening – Omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden – 2. Milieu – Milieueffectenrapportage – Totale beoordeling van een project

p 1220
Raad van State 10 november 2023

Beroep tot nietigverklaring – Openbaarheid van bestuur – Relatieve uitzonderingsgronden – Motivering – Evenwicht van grondrechten – Eigendomsrecht – Procedure aanhangig bij de vrederechter – Wapengelijkheid

p 1220
Hof van Beroep Brussel 11 december 2023

Aansprakelijkheid wetgever – Foutbegrip – Prejudicieel arrest van het Grondwettelijk Hof – Schending van de artikelen 10 en 11 Grondwet – Eigen beoordeling door de rechter

p 1223
Hof van Beroep Brussel 19 mei 2022

Verzekeringen – Verzekeringsdistributie – Verzekeringstussenpersoon – Beroepsaansprakelijkheidsverzekering – Voorwerp van de waarborg – Financiële producten – Interpretatie van de verzekeringsovereenkomst – Goeder trouw – Bewijslast van de uitsluiting rust op de verzekeraar – Artikel 8.4, tweede lid BW – Weigering leiding van het geding – Terugvordering kosten en honoraria persoonlijke advocaat – Artikel 143 en 146 W.Verz.

p 1227
Burgerlijke Rechtbank Leuven 19 oktober 2022

1. Erfdienstbaarheid – Lichten en uitzichten – Schuin dakvenster – Verkrijgende verjaring – 2. Hoger beroep – Tergend en roekeloos

p 1233

Wetgeving in kort bestek

 • Overheidsopdrachten – Toegang van kmo’s p 1236
 • Hoger onderwijs – Grensoverschrijdend gedrag p 1236
 • Toegang tot het beroep – Vereenvoudiging p 1236
 • Jeugdwerk – Jeugd- en kinderrechtenbeleid p 1237
 • Welzijn – Volksgezondheid – Gezin p 1237
 • Verkiezing – Inschrijvingsplicht – Europees Parlement – Deelname van 16- en 17-jarigen – Oud Burgerlijk Wetboek p 1237
 • Beroepsverenigingstekens – Huldepenningen – Eretekens van de arbeid p 1237
 • Diverse financiële bepalingen p 1237
 • Verjaring – Stuiting – Naamsverandering – Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten – Oud Burgerlijk Wetboek p 1238
 • Programmatische Aanpak Stikstof – Vergunningen – Overgangsmaatregelen – Omgevingsvergunning p 1238
 • Wonen in eigen streek p 1238
 • Vastgoedmakelaar – Organisatie van het beroep p 1238
 • Hergebruik van overheidsinformatie p 1239
 • Vlaams Mensenrechteninstituut – Geschillenkamer – Procedure – Samenstelling p 1239
 • Bijkantoren – Vennootschappen – Inkomstenbelasting – Openbaarmaking van informatie – Wetboek van vennootschappen en verenigingen p 1239
 • Justitie p 1239
 • Brusselse instellingen – Openbaarheid van bestuur – Procedureregels – Commissie voor Toegang tot Bestuursdocumenten – Werkwijze – Samenstelling p 1239
 • Vlaamse bestuursrechtscolleges – Griffie – Leden – Ambtskledij p 1240