Jaargang 86 nummer 28 van 11 maart 2023

Artikelen

De RO II-wet en de «finetuning» van de gerechtelijke stage

R. Van Ransbeeck|p 1082

Palestijnen: wel of niet staatloos? De verenigbaarheid van de Belgische rechtspraak met het Staatloosheidsverdrag van 1954

C. Van Thillo|p 1083

Rechtspraak

Hof van Cassatie 05 december 2022

Cassatie – Arrest – Uitleg door feitenrechter – Schending van bewijskracht

p 1096
Hof van Cassatie 05 december 2022

Alimentatie – Ouders tegenover kind – Kinderalimentatie – 1. Gewone en buitengewone kosten – 2. Rekenmethode – Ambtshalve toepassing – Concretisering van de kinderkosten – Eerbiediging recht van verdediging

met noot| p 1096
Hof van Cassatie 30 september 2022

Bewijs – Burgerlijke zaken – Bewijslast – Bewijs leveren met een redelijke mate van zekerheid

p 1096
Hof van Cassatie 19 april 2022

1. Sociale zekerheid werknemers – Dimona-aangifte – 2. Loon – 3. Straf – Verbeurdverklaring – Vermogensvoordelen – 4. Rechten van de mens – Art. 7.1 EVRM – Legaliteitsbeginsel – Buitenlandse arbeidskrachten – 5. Rechten van de mens – Art. 6 EVRM – Bijstand door een advocaat – Onderzoek in strafzaken – Verhoor – 6. Onderzoek in strafzaken – Tolk

met noot van - T. Van de Calseyde| p 1097
Hof van Cassatie 14 september 2021

1. Straf – Motivering – Persoonlijkheid van de dader – Feiten die als een misdrijf kunnen worden omschreven – Vermoeden van onschuld – 2. Rechten van de Mens – Vermoeden van onschuld – Motivering van de straf – Verwijzing naar feiten die als een misdrijf kunnen worden omschreven maar waarvoor de beklaagde niet wordt vervolgd

met noot| p 1114
Hof van Cassatie 30 juni 2020

1. Bewijs – Strafzaken – Proces-verbaal – Bijzondere bewijswaarde – Persoonlijk door de verbalisant binnen de perken van zijn bevoegdheid gedane zintuiglijke vaststellingen betreffende de bestanddelen van het misdrijf en de ermee verbonden omstandigheden – Juridische gevolgtrekking – 2. Dronkenschap – Wegverkeer – Bewijs van de staat van dronkenschap – Vaststellingen in een proces-verbaal met bijzondere bewijswaarde

met noot| p 1114
Raad van State 23 september 2022

Raad van State – Vordering tot schorsing – Uiterst dringende noodzakelijkheid – Onderwijs – Niet gunstig gerangschikt voor toelating tot opleiding van tandarts – Neutralisatie van een examenvraag wegens een fout – Gelijkheidsbeginsel – Enkel diegenen die werden geconfronteerd met de fout bekomen de neutralisatie van de vraag – Neutralisatie moet worden toegepast ten aanzien van alle deelnemers aan het examen

p 1115
Hof van Beroep Gent 06 december 2022

Wettelijke samenwoning – Beëindiging – Dringende en voorlopige maatregelen – Bijdrage in lasten samenleven – Onderhoudsuitkering – Afbetaling schulden

met noot| p 1116
Hof van Beroep Gent 19 mei 2022

1. Burgerlijke stand – Geboorteakte – Verbetering – Bevoegdheid familierechtbank – Draagwijdte – 2. Burgerlijke stand – Erkenning buitenlands huwelijk – Kind geboren uit het huwelijk – Vermelding vaderlijke afstamming – Verbetering geboorteakte

p 1117