Jaargang 86 nummer 17 van 24 december 2022

Artikelen

De storting van eigen gelden op een bankrekening in het wettelijk stelsel ontleed

M. Aerts|p 642

Rechtspraak

Grondwettelijk Hof 13 oktober 2022

1. Personen met een handicap – Inkomensvervangende tegemoetkoming – Integratietegemoetkoming – Vervanging belastingaftrek door belastingvermindering – 2. Grondwet – Grondrechten – Sociale grondrechten – Standstill-verplichting

met noot| p 654
Hof van Cassatie 30 september 2022

Tuchtrecht – Apotheker – Beslissing de zaak zonder gevolg te laten – Beslissing waartegen hoger beroep openstaat

met noot| p 654
Hof van Cassatie 23 juni 2022

Doorverkoop – Verborgen gebreken – Korte termijn (art. 1648 oud BW) – Bedrog – Precontractuele aansprakelijkheid – Vrijwillige prestaties – Zaakwaarneming

met noot van - W. Van de Putte, F. Van den Abeele| p 654
Hof van Cassatie 13 juni 2022

Rechtsmiddelen – Burgerlijke zaken – Hoger beroep – Onsplitsbaar geschil – Taak van de appelrechter

met noot| p 662
Hof van Cassatie 07 april 2022

Onrechtmatige daad – Oorzakelijk verband – Rechtmatig alternatief – Abstractie maken van foutief element – Andere omstandigheden niet wijzigen

p 662
Hof van Cassatie 24 februari 2022

1. Algemeen rechtsbeginsel – Verbod van ongerechtvaardigde verrijking – Subsidiair karakter – Gevolg – In hoofdorde inroepen van andere rechtsgronden – Gebrek aan bewijs – 2. Algemeen rechtsbeginsel – Verbod van ongerechtvaardigde verrijking – Voorwaarden – Wil van de verarmde om een definitieve vermogensverschuiving in het voordeel van de verrijkte tot stand te brengen – Vrijwillig en zonder dwaling verschafte verrijking – Verrijking die werd verschaft met een bepaald doel dat of vanuit een bepaalde verwachting die niet wordt verwezenlijkt

met noot| p 662
Hof van Cassatie 29 november 2021

Veiligheid en gezondheid van de arbeid – Preventieadviseur – Ontslagbescherming – Collectief ontslag

met noot| p 663
Hof van Cassatie 04 oktober 2021

Ondernemingsraad en Comité voor Preventie en Bescherming – Beschermde werknemer – Dringende reden – Procedure – Taalgebruik – Gerechtszaken – Termijn – Stuiting – Nietigheid verzoekschrift

met conclusie van advooaat-generaal - H. Vanderlinden| p 663
Hof van Cassatie 30 september 2021

Verkeersongeval – Motorrijtuigen – Geen bewijs mogelijk van aansprakelijke bestuurder – Artikel 19bis-11, § 2 WAM-wet – Benadeelde persoon niet beperkt tot het onschuldige slachtoffer

p 666
Hof van Cassatie 12 april 2021

Veiligheid en gezondheid van de arbeid – Preventieadviseur – Ontslagbescherming – Ontslag om dringende reden – Dubbele toetsing – Onafhankelijkheid of onbekwaamheid van de preventieadviseur

met conclusie van advooaat-generaal - H. Vanderlinden| p 666
Raad van State 07 juli 2022

Raad van State – Beroep tot nietigverklaring – Militairen – 1. Intrekking eerdere beslissing – Rechten toegekend door eerdere beslissing – Voorwaarden – 2.a. Recht op arbeid – Grondwettelijk recht – Geen directe werking – b. Vrijheid van handel en nijverheid – Beperkingen – Voorwaarden – c. Vrijheid van ondernemen – Geen grondwettelijke bescherming door artikel 23 Gw.

p 668
Hof van Beroep Gent 27 mei 2021

Testament – Stilzwijgende herroeping – Voorwaarden – Beoordeling

p 669
Hof van Beroep Antwerpen 21 september 2020

Bewijs – Burgerlijke zaken – Geoorloofdheid – Onrechtmatig verkregen bewijs – Deontologie – Vertrouwelijke briefwisseling

met noot| p 673
Arbeidshof Gent, afd. Gent 08 maart 2021

Arbeidsovereenkomst – Onderwijs – Opeenvolgende overeenkomsten – Bepaalde tijd

met noot| p 674
Arbeidshof Gent, afd. Gent 08 februari 2021

Arbeidsovereenkomst – Pensioenstelsels – Pensioen werknemers – Aanvullend pensioen – Uitdiensttreding van de werknemer – Tekorten reserves en garanties – Aanzuiveringsplicht van de inrichtende werkgever – In vereffeninginstelling of faillissement van de pensioeninstelling

met noot| p 674
Burgerlijke Rechtbank Antwerpen, afd. Antwerpen 03 mei 2019

Verzekering – Motorrijtuigen – Regresvordering van de verzekeraar – Verjaring – Aanvangspunt – Kennisgeving – Aangetekende brief – Bijstand voor de strafrechter – Geen afstand van recht – Art. 25, 2, b Modelovereenkomst 1992 – Bewijslast op verzekeraar – Eén straf voor ongeval en dronkenschap

p 675
Burgerlijke Rechtbank Antwerpen, afd. Antwerpen 29 april 2019

Onrechtmatige daad – Schade en schadeloosstelling – Compensatoire interest – Aanvangspunt – Zonder aanvaardbare reden talmen met indienen van schade-eis – Gevolg – Aanwas van interesten in periode van inertie niet verhaalbaar op de aansprakelijke

p 677
Vredegerecht Gent 05 januari 2022

Bewind – Rechterlijke bescherming – Verzoekschrift – Geneeskundige verklaring – Absolute onmogelijkheid om geneeskundige verklaring te verkrijgen – Aanduiding erkende arts of psychiater – Voorwaarden

p 679