Jaargang 86 nummer 16 van 17 december 2022

Artikelen

Ongerechtvaardigde verrijking: negatieve verrijkingen en de waarderingswijze van vermogensverschuivingen

T. Verhofstede|p 602

Rechtspraak

Grondwettelijk Hof 15 september 2022

1. Grondwettelijk Hof – Prejudiciële vraag – Verplichting tot het stellen van een prejudiciële vraag na een vernietigingsarrest van het Hof van Cassatie – 2. Grondwet – Gelijkheid en niet-discriminatie – Gerechtskosten – Rechtsplegingsvergoeding – Burgerlijke partij

p 618
Hof van Cassatie 02 september 2022

Overdracht niet-volgestorte aandelen in een BVBA – Aansprakelijkheid van de overdrager

met noot| p 618
Hof van Cassatie 16 augustus 2022

Seksueel strafrecht – Exhibitionisme – Begrip – Opdringen aan andermans zicht van de eigen ontblote geslachtsdelen of van een seksuele daad – Dader die weet dat derden dit ongewild zullen waarnemen of kunnen waarnemen

met noot| p 618
Hof van Cassatie 04 februari 2022

1. Huwelijksvermogensrecht – Scheiding van goederen – Vergoedingsrekeningen – Verrekenbeding – Vermoeden van verrekening van dag tot dag – Tegenbewijs mogelijk – Gemeenrechtelijke bewijsmiddelen – 2. Algemene rechtsbeginselen – Verbod van ongerechtvaardigde verrijking – Verrijking – Vergoeding – Waardering – Financiële methode

met noot| p 619
Hof van Cassatie 03 februari 2022

1. Algemene rechtsbeginselen – Verbod van ongerechtvaardigde verrijking – Verrijking – Begrip – 2. Gerechtskosten – Rechtsplegingsvergoeding – In geld waardeerbare vordering – Berekening – Waarde of geldelijke inzet in hoger beroep

met conclusie van eerste advocaat-generaal - R. Mortier| p 619
Hof van Cassatie 13 januari 2022

Bestuurdersaansprakelijkheid – Faillissement – Kennelijke grove fout – Miskenning vennootschapsbelang – Wettelijke specialiteit

met noot| p 623
Hof van Cassatie 22 november 2021

1. Wetten, decreten en besluiten – Werking in de tijd – Overeenkomsten – Invoering of afschaffing van geldigheidsvoorwaarde – 2. Bijzondere overeenkomsten – Opheffing KB 29 januari 2007 – Werking in de tijd

met noot van - T. Vancoppernolle| p 623
Raad van State 17 juni 2022

Raad van State – Beroep tot nietigverklaring – Taalgebruik – Milieueffectenrapport – Openbaar onderzoek – Taal organisatiemodaliteit openbaar onderzoek – Vereiste van aantonen benadeling door schending – Belang – Geen soepeler invulling bij inroeping van artikel 159 Gw.

p 630
Hof van Beroep Antwerpen 26 september 2022

Rechtsmiddelen – Burgerlijke zaken – Hoger beroep – Vereffende vennootschap – Voor de sluiting van de vereffening gestarte procedure

p 630
Hof van Beroep Antwerpen 28 juni 2022

Ontbinding en vereffening vennootschap – Toebedeling vennootschapsvermogen – Onvrijwillige onverdeeldheid t.g.v. vereffening – Artikel 815 oud BW

p 631
Hof van Beroep Antwerpen 25 oktober 2021

Beslag en executie – Beslag onder derden – Buitenlandse rechterlijke beslissing

met noot| p 632
Ondernemingsrechtbank 14 juni 2022

1. Nietigverklaring besluit algemene vergadering – Betwisting jaarrekening door gewezen aandeelhouder – Geen controlerecht noch inzagerecht in hoofde van gewezen aandeelhouder – Geen vermoeden van kwade trouw/bedrog – 2. Uitbetaling scheidingsaandeel – Solvabiliteitstest (art. 6:115 WVV) – Liquiditeitstest (art. 6:116 WVV) – Verantwoordelijkheid raad van bestuur

p 635

Wetgeving in kort bestek

 • Burgerlijk Wetboek – Vruchtgebruik – Lijfrente – Omzettingstabellen p 637
 • Taxidiensten p 637
 • Zomerscholen p 637
 • Begraafplaatsen – Lijkbezorging p 637
 • Wegvervoer – Detachering van bestuurders p 637
 • Gecertificeerde accounts – Bedrijfsrevisoren – Uitzonderingen op de geheimhoudingsplicht – Witwassen van geld p 637
 • Diverse financiële bepalingen p 638
 • Scheepvaartwetboek – Visserij p 638
 • Gewestelijke ministers en staatssecretarissen – Evenwichtige aanwezigheid van vrouwen en mannen p 638
 • Natuurbeheer van openbare terreinen – Beschermen van de bossen – Natuurlijk milieu – Natuurbehoud – Bosdecreet – Veldwetboek – Wetboek van Strafvordering p 638
 • Digitale eengemaakte markt – Naburige rechten – Auteursrechten p 638
 • Werk- en zorgtrajecten p 639
 • Bestrijding van discriminatie – Diversiteit p 639
 • Inlichtingen- en veiligheidsdiensten p 639
 • Nationale cyberbeveiligingsautoriteit – Informatie- en communicatietechnologie – Cyberbeveiliging p 639
 • Gemeenschapsinstellingen – Gesloten begeleiding – Gesloten oriëntatie – Jeugddelinquentierecht – Integrale jeugdhulp – Jeugdbescherming p 640
 • Raad van State – Rechtsplegingsvergoeding – Maximumbedrag – Indexering p 640