Jaargang 86 nummer 12 van 19 november 2022

Artikelen

Het Hof van Cassatie en de internationale gewoonte – van territoriale agressie tot staatsimmuniteit – actuele beschouwingen – Deel II

A. Henkes|p 422

Rechtspraak

Hof van Cassatie 09 juni 2022

Bestuursrecht – Beginselen van behoorlijk bestuur – Redelijkheidsbeginsel – Zorgvuldigheidsbeginsel – Onteigening – Ruimtelijke ordening

p 460
Hof van Cassatie 12 mei 2022

Milieuschade – Bodemsaneringsdecreet – Vergoeding kosten voor maatregelen tot voorkoming en herstel milieuschade – Verhaalsrecht ten aanzien van saneringsplichtige die bodemverontreiniging niet zelf heeft veroorzaakt – Verjaring

met conclusie van eerste advocaat-generaal - R. Mortier| p 460
Hof van Cassatie 07 april 2022

Onrechtmatige daad – Schade en schadeloosstelling – Voordeelstoerekening

p 468
Hof van Cassatie 05 april 2022

Europees aanhoudingsbevel – Algemeen – Invrijheidstelling door de onderzoeksrechter – Hoger beroep door het openbaar ministerie – Taak van de kamer van inbeschuldigingstelling

met noot| p 468
Hof van Cassatie 24 februari 2022

1. Onrechtmatige daad – Schade en schadeloosstelling – Omvang van de schade – Bewijslast – Taak van de rechter – 2. Burgerlijke rechtspleging – Vordering – Vordering in rechte – Voorbehoud – Geen punt van de vordering – Taak van de rechter

met noot| p 468
Hof van Cassatie 19 oktober 2021

Wegverkeer – Bestuurder – Sturen in staat van dronkenschap – Beoordeling door de rechter – Vaststellingen van de verbalisanten – Verloop van een tijdsspanne tussen het sturen en de vaststellingen

met noot| p 469
Raad van State 11 mei 2022

Raad van State – Vordering tot schorsing – Uiterst dringende noodzakelijkheid – Overheidsopdrachten – Vertrouwelijkheid van de offerte – Eerlijke mededinging – Rechtmatige commerciële belangen – Prijsonderzoek – Bekendmaking prijsgegevens – Materiële motivering – Rechtsbeschermingswet – Transparantiebeginsel

p 469
Raad voor Vergunningsbetwistingen 29 september 2022

Ruimtelijke ordening – Vermoeden van vergunning – Actieve onderzoeksplicht

p 470
Raad voor Vergunningsbetwistingen 14 juli 2022

Ruimtelijke ordening – Omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden – Draagwijdte vergunningsplicht – Begrip verkavelen

p 471
Hof van Beroep Gent 07 januari 2020

Zakelijke rechten – Opstalcontract – Recht van natrekking – Natrekkingsvergoeding – Vergoeding voor gebruiks- en genotsverlies – Registratiebelasting

met noot van - M.-L. Degroote| p 473
Burgerlijke Rechtbank Antwerpen, afd. Antwerpen 24 maart 2022

Bewind – Rechterlijke bescherming – Bewindvoerder – Jaarlijkse vergoeding – Bijzondere ambtsverrichtingen – Ontruiming van een serviceflat – Afwikkeling van een nalatenschap die mede aan de beschermde persoon is toegevallen – Bijzondere machtigingscontentieux

p 479