Jaargang 86 nummer 1 van 03 september 2022

Artikelen

Kruiselingse stiefouderadoptie: laaghangend wetgevend fruit?

F. Swennen|p 2

Beschouwingen over de omvang van de cassatie in burgerlijke zaken

B. Wylleman|p 3

Rechtspraak

Grondwettelijk Hof 05 mei 2022

1. Administratieve geldboete – Begrip – Zwartrijden – 2. Grondwet – Gelijkheid en niet-discriminatie – Administratieve geldboete – Recht van verdediging – Vermoeden van onschuld – 3. Grondwet – Gelijkheid en niet-discriminatie – Administratieve geldboete – Individualisering van de straf – Omvang van het rechterlijk toezicht

p 12
Hof van Cassatie 05 mei 2022

Raad van State – Verjaring – Stuiting – Termijn – Burgerlijk Wetboek – Intrekking van arrest – Grondwettelijk Hof – Gemeente

met conclusie van advocaat-generaal - M. Deconynck| p 12
Hof van Cassatie 05 april 2022

Ruimtelijke ordening – Vergunningsplichtige handelingen – Handelingen waarvoor geen omgevingsvergunning nodig is – Handelingen die in strijd zijn met een uitdrukkelijke voorwaarde van een verleende vergunning

met noot| p 14
Hof van Cassatie 10 maart 2022

Bestuursrecht – Beginselen van behoorlijk bestuur – Vertrouwens- en rechtszekerheidsbeginsel – Regularisatievergunning – Beslag – Dwangsom

p 15
Hof van Cassatie 18 november 2021

Gerechtskosten – Rechtsplegingsvergoeding – Tweedelijns juridische bijstand – Minimumbedrag – Verlaging

met noot van - B. Van den Bergh| p 15
Hof van Cassatie 02 september 2021

Mede-eigendom – Appartementsmede-eigendom – Gemeenschappelijke lasten en kosten – Gemene delen – Privatieve kavel – Voorlopige oplevering

met noot van - F. Vavourakis| p 20
Hof van Cassatie 01 december 2020

Rechtsmiddelen – Strafzaken – Hoger beroep – a) Devolutieve kracht – Bepaling van de saisine in hoger beroep – Verklaring van hoger beroep en grievenopgave – b) Grievenformulier – Grief van de beklaagde over de schuld – Afwezigheid van grief van de beklaagde tegen de beslissing over de burgerlijke rechtsvordering – Geen onafscheidelijk verbonden beslissingen – Saisine van het appelgerecht beperkt tot de beslissing over de schuld van de beklaagde op strafgebied

met conclusie van advocaat-generaal - B. De Smet| p 25
Raad van State 26 april 2022

Raad van State – Vordering tot schorsing – Uiterst dringende noodzakelijkheid – Overheidsopdrachten – Substantiële onregelmatigheid – Gelijkheidsbeginsel – Gelijkheid tussen de inschrijvers – Minimale eisen – Afwijkingen bestek – Mogelijkheid regulariseren offerte

p 31
Hof van Beroep Antwerpen 07 september 2021

Fiscaliteit – Aanstelling sekwester – Fiscale controle – Stukken en digitale bestanden gekopieerd door fiscus – Vertrouwelijke briefwisseling

p 32
Antwerpen 01 april 2022

Adoptie – Voorwaarden – Stiefouderadoptie – Kandidaat-geadopteerden reeds geadopteerd door andere stiefouder – Eerste stiefouderadoptie maakt volgende onmogelijk – Prejudiciële vraag – Mogelijke discriminatie en schending recht op eerbieding van privéleven en gezinsleven

met noot| p 35
Politierechtbank 25 februari 2022

Wegverkeer – Manoeuvre – a) Keren – Gebruik van de naast de rijbaan gelegen parkeerstrook – b) Achteruit rijden op een parkeerstrook

met noot| p 36

Kanttekeningen

Blijf nieuwsgierig

F. Judo

Wetgeving in kort bestek

  • Corona – Beleggingsondernemingen – Crowdfundingdienstverleners p 38
  • Wonen p 39
  • Raad van State p 39
  • Discriminatie – Sociaal inspecteurs – Sociaal Strafwetboek p 39
  • Leegstaande woningen – Openbaar beheersrecht – Brusselse Huisvestingscode p 39