Jaargang 81 nummer 11 van 11 november 2017

Artikelen

Tuchtcijfers advocatuur

A. Tallon, L. Kenis|p 402

Pleidooi voor de schrapping van de anterioriteitsvoorwaarde van de Pauliana – De fusie en splitsing als testcase

F. De Leo|p 403

Rechtspraak

Grondwettelijk Hof 23 februari 2017

1. Belasting over de toegevoegde waarde – Vrijstelling – Opheffing – 2. Rechten van de mens – Recht op toegang tot een rechter – Bijstand raadsman – Wapengelijkheid – Rechtsbijstand

met noot| p 414
Grondwettelijk Hof 09 februari 2017

1. Rechten van de mens – Vermoeden van onschuld – Gemeentelijke administratieve sancties – Verkeersovertredingen – Houder kentekenplaat – 2. Gemeenten – Gemeentelijke administratieve sancties – Verkeersovertredingen – Houder kentekenplaat

p 414
Hof van Cassatie 24 januari 2017

Informaticacriminaliteit – Ongeoorloofde toegang tot een informaticasysteem – Interne hacking – Afwenden van de finaliteit van de toegangsbevoegdheid

met noot| p 415
Hof van Cassatie 13 december 2016

1. Straf – Beroepsverbod – Toepassingsgebied – Valsheid in informatica in de zin van art. 210bis Sw. – 2. Valsheid in informatica – Algemeen – Constitutieve bestanddelen vergelijkbaar met die van valsheid in geschrifte – Gevolgen voor de toepasselijkheid van het beroepsverbod

met noot| p 415
Hof van Cassatie 28 oktober 2016

Diplomatieke en consulaire ambten – Immuniteit van burgerrechtelijke rechtsmacht – Vordering op grond van huurovereenkomst – Recht op toegang tot de rechter – Permanente vertegenwoordiging – Noord-Atlantische Verdragsorganisatie

met noot van - S. Duquet, J. Wouters| p 417
Hof van Cassatie 13 september 2016

1. Recht van verdediging – Mogelijkheid van tegenspraak – Feitelijke elementen die niet voortspruiten uit de gegevens van het strafdossier of het onderzoek ter terechtzitting – Gevolgen – 2. Bewijs – Strafzaken – Algemeen – Recht op tegenspraak – Feiten die algemeen bekend zijn of berusten op algemene ervaring – 3. Terrorisme – Terroristische misdrijven – Uitsluiting voor gewapende conflicten die onderworpen zijn aan het internationaal (humanitair) recht – Beoordeling door de strafrechter – Feiten die niet aan de tegenspraak zijn onderworpen en die evenmin van algemene bekendheid of algemene ervaring zijn

met noot| p 421
Hof van Cassatie 14 juni 2016

Valsheid in geschrifte – a) Beschermd geschrift – Geschrift dat zich opdringt aan het openbaar vertrouwen – Parkeerkaart voor mindervaliden – Verval en onregelmatigheid van de parkeerkaart – Gevolgen – b) Gebruik van valse stukken – Bedrieglijk opzet – Behalen van het beoogde voordeel niet vereist

met noot| p 422
Raad van State 20 april 2017

Politie – Tucht – Redelijke termijn – Geen zittingen politiecollege gedurende de zomervakantie – Vereiste om zaak spoedig af te doen

p 423
Raad van State 20 april 2017

Politie – Tucht – Alcoholgebruik – Nultolerantie – Geen ademtest – Bewijs van overschrijding alcohollimiet niet vereist voor tuchtrechtelijk strafbaar gedrag

p 423
Hof van Beroep Gent 07 oktober 2016

Straf – a) Werkstraf – Vervangende straf – Herhaling – Werkstrafvervangende straf die het dubbele kan bedragen van het maximum van de door de wet bepaalde hoofdstraf – b) Herhaling – Werkstraf – Straf die geen 300 uur werkstraf te boven mag gaan – Werkstrafvervangende straf

met noot| p 423
Hof van Beroep Antwerpen 31 mei 2016

Echtscheiding – Door onderlinge toestemming – a) Regelingsakte – Familiaalrechtelijke overeenkomst van bijzondere aard – Toepasselijkheid regels van het verbintenissenrecht – Geen aanvechtbaarheid wegens dwaling – Aanvechtbaarheid op grond van gekwalificeerde benadeling – Begrip – Beoordeling – b) Wijzigbaarheid voorafgaande overeenkomsten – Uitkering na echtscheiding – Nieuwe omstandigheden onafhankelijk van de wil van de partijen – Nieuw gezin

met noot| p 424
Hof van Beroep Gent 13 mei 2016

Bedreiging – a) Bedreiging bij naamloos of ondertekend geschrift – Begrip geschrift – Sms-bericht – b) Ernstige vrees van aanslag op personen of op eigendommen – Vereiste van een bedreiging met een strafbare gedraging – Dreiging met zelfdoding

met noot| p 428
Hof van Beroep Gent 19 maart 2015

Afstamming – Vaderschap van de echtgenoot – Betwisting – a) Voorbehouden procedure – Partijenconstellatie – Kinderen van de beweerde biologische vader – Vrijwillige tussenkomst – Derdenverzet – b) Ontvankelijkheid – Afwezigheid van bezit van staat – Draagwijdte – Belangenafweging – Biologische werkelijkheid versus socio-affectieve werkelijkheid

p 429
Burgerlijke Rechtbank West-Vlaanderen, afd. Brugge 30 oktober 2015

Vennootschap – Vertegenwoordiging – Algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid – Delegatie – Statutaire één- of meerhandtekeningsclausule – Tegenwerpelijkheid aan derden – Publicatie bij uittreksel in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad

p 433
Vredegerecht Antwerpen 24 november 2016

1. Lastgeving – a) Bewijs – Aanvraag tot handelshuurhernieuwing uitgaande van advocaat van huurder – Betwisting van bestaan van lastgeving door verhuurder – Door lastgever te leveren bewijs van bestaan van lastgeving – Verhuurder die na ontvangst van de aanvraag tot huurhernieuwing niet onmiddellijk de voorlegging van de volmacht vraagt – Gevolg – b) Bekrachtiging – Voorwaarde – Geen benadeling van verkregen rechten van derden – 2. Handelshuur – Huurhernieuwing – Aanvraag – Verplichte vermelding dat de verhuurder bij deurwaardersexploot of bij aangetekende brief moet antwoorden – Niet voldaan aan vereiste vermelding – Sanctie – Nietigheid – Inroepen van nietigheid – Geen rechtsmisbruik

p 436