Jaargang 84 nummer 42 van 19 juni 2021

Artikelen

Werking van de wet in de tijd: een stappenplan

T. Vancoppernolle|p 1643

Rechtspraak

Grondwettelijk Hof 22 april 2021

Grondwet – Gelijkheid en niet-discriminatie – Faillissement – Kwijtschelding

p 1662
Hof van Cassatie 25 januari 2021

Rechtspleging – Uitgaven en kosten – Omvang en begroting – Kosten waarover niet werd gestatueerd – Latere vereffening – Gezag van gewijsde

met noot van - M. De Schryver| p 1662
Hof van Cassatie 17 november 2020

Wegverkeer – Openbare weg – Parkeerterrein dat afgebakend en slechts tegen betaling toegankelijk is – Terrein dat voor alle weggebruikers zonder onderscheid toegankelijk is

met noot| p 1666
Hof van Cassatie 02 oktober 2020

Verzekering – Verzekeringscontract – Bijzonder vermogen – Hypotheek op een bestanddeel van dat bijzonder vermogen

met noot| p 1666
Hof van Cassatie 21 september 2020

Vonnissen en arresten – Motiveringsplicht – Verwijzing naar een eerdere beslissing in een andere zaak – Uitspraak bij wege van algemene en als regel geldende beschikking

p 1666
Hof van Cassatie 04 september 2020

Kort geding – Procedure op eenzijdig verzoekschrift – Volstrekte noodzakelijkheid – Taak van de rechter

p 1667
Hof van Cassatie 18 juni 2020

Burgerlijke rechtspleging – Wraking – Grond die zich heeft voorgedaan na de heropening van het debat – Termijn

p 1667
Raad van State 24 februari 2021

Raad van State – Schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid – Notarisambt – Vergelijkend examen kandidaat-notarissen – Kandidaatstelling – 1. Wet op het notarisambt sluit algemeen rechtsbeginsel dat de strengheid van de wet in geval van overmacht kan worden gemilderd niet uit – Argumentatie inzake overmacht niet beantwoord – Schending formele motiveringsplicht – 2. Poststempel buiten termijn voor kandidaatstelling – Probleem bij postbedeling – Overmacht aangetoond

p 1667
Hof van Beroep Gent 15 oktober 2018

1. Strafwet – Toepassing in de tijd – Wijziging van de strafwet – Gevolg – 2. Vennootschap – Jaarrekening – Valsheid – Vereiste van bedrieglijk opzet of oogmerk om te schaden – Strafbare deelneming van commissaris-revisor – Niet naleven van verplichting bestuurders te wijzen op anomalieën in hun verslag

met noot van - K. Reniers| p 1668
Burgerlijke Rechtbank Brussel 13 januari 2021

Wetten, decreten en besluiten – Strafwet – Coronamaatregelen – Afstandsregels – Samenscholingsverbod – Legaliteitsbeginsel

met noot| p 1677
EHRM 18 december 2018

Rechten van de mens – Eerlijk proces – Recht om getuigen à décharge te ondervragen – Strafprocesrecht – Weigering – Criteria

door - M. Leloup| p 1679