Inhoud
Inhoud volgend nummer
Inhoud huidig nummer
Archief
Archief vorige jaargangen-
Alle abonnees op het RW krijgen via hun persoonlijke inloggegevens gratis en onbeperkt toegang tot RW online: u beschikt dan over een elektronische basisbibliotheek met de volledige teksten sinds jaargang 1996-‘97 ( en tot de registers sinds 1988-‘89), met de belangrijkste, zorgvuldig geselecteerde rechtspraak en doctrine over alle rechtsgebieden heen. Deze teksten kunt u zowel in pdf als in html-formaat raadplegen. Uw persoonlijke inloggegevens kan u aanvragen via rw@intersentia.be
Gebruikersnaam:
Wachtwoord:
Bewaar mijn inloggegevens op deze computer.
-

Geachte abonnees,

Tijdens de zomermaanden werden de mails, die ingevuld en verstuurd werden via de website van het Rechtskundig Weekblad als gevolg van een technische storing niet verzonden. De uitgeverij en de redactie verontschuldigen zich voor het eventuele ongemak dat deze storing heeft veroorzaakt. Ondertussen is het probleem verholpen. Mocht er aan uw verzoek of vraag geen gevolg zijn gegeven, gelieve ons te contacteren via een bericht naar info@redactie.rw.be.

Jaargang 78 nummer 9 van 1 november 2014


Artikelen
Rechtspraak
HvJ  7 maart 2013
( met noot van  E. Goessens )
331
GwH  27 maart 2014
( met noot )
342
Cass.  29 juni 2012
( met noot )
343
Cass.  5 oktober 2012
( met noot )
343
Cass.  22 maart 2013
( met noot )
343
Cass.  24 mei 2013
343
Cass.  28 juni 2013
344
RvS  5 februari 2014
( met noot )
344
 Gent 5 februari 2013
( met noot )
345
 Brussel 5 november 2013
345
Rb. Antwerpen 25 juni 2012
346
Arbrb. Kortrijk 1 februari 2013
347
  1. Pacht - a) Onderpacht - Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verpachter - Nietigheid - b) Ontbinding ten laste van de pachter - Onderpacht zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verpachter - Schade voor verpachter - Onbeschikbaarheid van verpachte landeigendommen - c) Pachtprijs - Verbod om door verpachter verschuldigde belastingen contractueel ten laste van de pachter te leggen - Toepassingsgebied - Mondelinge pachtovereenkomst - 2. Afpaling - In abstracto gestelde vordering zonder precisering van de af te palen percelen - Ongegrond - 3. Erfdienstbaarheid - Recht van uitweg - a) Verplichte voorafgaande oproeping in verzoening - Tegenvordering - b) In abstracto gestelde vordering zonder precisering van de bij het recht van uitweg betrokken percelen - Ongegrond
Vred. Zottegem 15 maart 2012
348Wetgeving in kort bestek
Gas en elektriciteit  354
Gemeentedecreet - Art. 39 - Art. 276  354
Gendergelijkheid - Vlaamse advies- en bestuursorganen  354
Raad van State - Rechtsplegingsvergoeding - Betwistingen cohortbeslissingen  354
N.Gem.W. - Gemeente en ocmw - Coördinatie  354
Inkomstenbelastingen - Juridische constructie - Begrip  355
Zeehavens - Beleid - Beheer  355
Financiële diensten - Marktpraktijken en bescherming van de consument - Bijzondere maatregelen  355
Instituut voor de nationale rekeningen  355
Levenskwaliteit - Sociale vooruitgang - Duurzaamheid - Meting  355
Vermogensstraffen - Gerechtskosten - Invordering  355
Onbevaarbare waterlopen  356
Grondwettelijk Hof  356
Ambachtsman - Definitie  356
Grond- en pandenbeleid  356
Dierengeneeskunde  356
Kunstenaars - Sociaal statuut  356
Cultureel erfgoed onder water  356
Financiële instrumenten - Gereglementeerde markt - Emittenten - Verplichtingen  356
Sociale betrekkingen - Taalgebruik  357
Arbeidsplaats - Brandpreventie  357
Gerechtsdeurwaarders - Statuut  357
Overheidsbegroting  357
Bewakingscamera's  357
Welzijn op het werk  357
Elektronische communicatie  358
Wetboek van economisch recht - Diverse boeken  358
Kruispuntbank Ondernemingen  358
Wegverkeer - Wijziging diverse wetten - Overtreding - Inning en consignatie  359
Gezondheid - Diverse bepalingen  359
Minderjarigen - Strafbare feiten van seksuele aard  359
Kinderen - Cyberlokkers  359
Verzekeringen  360
Sv. - Wijziging art. 162  360
DNA - Internationale gegevensuitwisseling  360Kanttekening


Boeken
A.-S.Vandaele,   De volle rechtsmacht bij de beoordeling van bestuurshandelingen in Administratieve Rechtsbibliotheek - Studies (Ars) door A. Coppens
360Snelberichten

-
footer