Inhoud
Inhoud volgend nummer
Inhoud huidig nummer
Archief
Archief vorige jaargangen-
Alle abonnees op het RW krijgen via hun persoonlijke inloggegevens gratis en onbeperkt toegang tot RW online: u beschikt dan over een elektronische basisbibliotheek met de volledige teksten sinds jaargang 1996-‘97 ( en tot de registers sinds 1988-‘89), met de belangrijkste, zorgvuldig geselecteerde rechtspraak en doctrine over alle rechtsgebieden heen. Deze teksten kunt u zowel in pdf als in html-formaat raadplegen. Uw persoonlijke inloggegevens kan u aanvragen via rw@intersentia.be
Gebruikersnaam:
Wachtwoord:
Bewaar mijn inloggegevens op deze computer.
-

Geachte abonnees,

Tijdens de zomermaanden werden de mails, die ingevuld en verstuurd werden via de website van het Rechtskundig Weekblad als gevolg van een technische storing niet verzonden. De uitgeverij en de redactie verontschuldigen zich voor het eventuele ongemak dat deze storing heeft veroorzaakt. Ondertussen is het probleem verholpen. Mocht er aan uw verzoek of vraag geen gevolg zijn gegeven, gelieve ons te contacteren via een bericht naar info@redactie.rw.be.

Jaargang 78 nummer 14 van 6 december 2014


Artikelen
Rechtspraak
GwH  8 mei 2014
( met noot van  J. T. )
534
Cass.  7 september 2012
( met noot van  C. Van Severen )
534
Cass.  4 februari 2013
542
Cass.  4 maart 2013
542
Cass.  28 oktober 2013
543
 Gent 16 december 2013
( met noot )
543
Kh. Dendermonde 22 maart 2012
545
Rb. Gent 26 juni 2012
547
Arrondrb. Brussel 18 november 2013
( met noot )
549
Vred. Kapellen 13 november 2013
550Wetgeving in kort bestek
Duitstalige Gemeenschap  551
Federale dienstenintegrator  551
Vreemdelingen - Veilige landen van herkomst - Lijst  551
Kinderbijslag - Loonarbeiders  551
Sociale zekerheid - Instellingen van openbaar nut  551
Milieu - Energie - Algemene bepalingen  551
Huur - Prijs - Woonbehoeftige huurders  551
Vastgoedmakelaars - Beroepsinstituut - Organisatie en werking  552
Verzekeringsondernemingen - Controle - Door overheid gewaarborgde leningen  552
Werknemerspensioenen  552
Humanitaire hulp  552
Motorvoertuigen - Regelmatige aanwezigheid - Verificatie  552
Gemeentebelastingen - Vestiging - Invordering - Geschillen  552
Kredietinstellingen - Statuut - Toezicht  552
Nationale Bank  552
Energiebesluit - Verslaggevers - Vrijstelling van gebouwen  553
Wetboek van economisch recht - Consumentengeschillen - Buitengerechtelijke regeling - Vrije beroepen - Betalings- en kredietdiensten - Rechtsmiddelen - Marktpraktijken en consumentenbescherming  553
Homeopathie - Niet-conventionele praktijken  554
Ruimtelijke uitvoeringsplannen - Rechtsherstel  554
Economische overheidsbedrijven  554
Voertuigen - Kruispuntbank  554
Cultureel erfgoed onder water  554
Justitie - Diverse bepalingen  554
KB WIB92 - Wijziging - Eenheidsstatuut - Sociaal passief  555
Hypotheekwet - Wijziging - Strafbare feiten - Voorrechten  555
Gerechtelijk Wetboek - Vonnis - Materiële vergissing - Omissie - Uitlegging  555
Gerechtelijk Wetboek - Cassatieprocedure - Wraking  555
Werknemers - Bezoldigingsstructuur - Analyseverslag  555
Hoger onderwijs - Organisatie en controle - Lastenvermindering  555
Ruimtelijke vergunningenbeleid - Digitalisering  556
Gewestbelastingen - Aanvullende belastingen  556
Experimenten op de mens - Ethisch comité  556
Professionele kunsten - Ondersteuning  556
Gezondheidszorgberoepen  556
Bedrijfsrevisoren - Besluit van adequaatheid  556
Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - Raad van State - Procedure  556
Loonkloof mannen en vrouwen - Bemiddelaar  556
Competitiviteitspact - Uitvoering  557
Gerechtelijk Wetboek - Betalingsachterstand - Bevoegde rechter  557
Antennesite - Gedeeld gebruik  557
Zesde staatshervorming - Sociale zekerheid - Werkgeversbijdragen - Vermindering - Aanpassing  557
Welzijn op het werk  557
Gewestelijk ExpresNet - Oriëntatienota  557
Kind of geadopteerde - Naamsoverdracht - Gelijkheid man-vrouw  557
Kerncentrales - Nucleaire voorzieningen - Commissie  558
Financiële planners  558
Tax shelter - Audiovisueel werk  558
Overheidsopdrachten - Algemene uitvoeringsregels  558
Politieambtenaren - Identificatie - Privacy  558
WIB92 - Personenbelasting - Gewestelijke aanvullende belastingen  558
Financieelrechtelijke wetgeving - Diverse wijzigingen  559
Klokkenluiders - Rechtsbescherming  559
Onderhoudsschulden - Invordering  559
Strafrechtelijk uitvoeringsonderzoek - Art. 464/1, § 1 Sv. - Voorwaarden  559
Elektronische communicatie - Universele dienst  559Boeken
Instituut Financieel Recht (ed.),   Financiële regulering in de kering door P. Kustermans
560Snelberichten

-
footer